Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poruchy výživy u pacientů s Huntingtonovou nemocí
Název práce v češtině: Poruchy výživy u pacientů s Huntingtonovou nemocí
Název v anglickém jazyce: Nutritional disorders in patients with Huntington's disease
Klíčová slova: Huntingtonova nemoc, klasifikace poruch výživy, skrínink malnutrice, podvýživa, sarkopenie, obezita
Klíčová slova anglicky: Huntington's disease, classification of nutritional disorders, malnutrition screening, malnutrition, sarcopenia, obesity
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.09.2021
Datum zadání: 23.09.2021
Datum a čas obhajoby: 10.06.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: Mgr. Svetlana Kosheleva
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá problematikou poruch výživy u Huntingtonovy nemoci. Huntingtonova nemoc je nevyléčitelné neurodegenerativní, autosomálně dominantně dědičné onemocnění. Prevalence Huntingtonovy nemoci je v západní společnosti 10,6-13,7 / 100 000 obyvatel. Onemocnění se projevuje poruchami řízení volní motoriky, řeči, polykání, posturální instabilitou, kognitivní deteriorací a různými změnami chování. Nedílnou součástí nemoci je i nechtěný úbytek tělesné hmotnosti. V jednotlivých stádiích onemocnění se příčiny rozvoje poruch výživy mohou lišit a vzájemně kombinovat.
V teoretické části jsou kapitoly věnovány etiologii a patogenezi, patologii, klinickým projevům, formám a stádiím onemocnění, poruchám výživy a jejich klasifikaci, možnostem vyšetření nutričního stavu a specifickým příčinám poruch výživy, které se objevují v jednotlivých stádiích onemocnění. Zvláštní kapitola je zaměřená na klasifikaci poruch výživy podle Evropské společnosti pro klinickou výživu a metabolismus, která byla aplikována ve výzkumu.
Praktická část si klade za cíl vyšetřit nutriční stav a zhodnotit stravovací zvyklosti u souboru pacientů s Huntingtonovou nemocí prostřednictvím klinických a laboratorních vyšetření a dotazníkového šetření. Vyšetření nutričního stavu bylo provedeno u 21 osob za pomoci pěti metod, kterými jsou nutriční skrínink prostřednictvím dotazníku MUST, vyšetření síly stisku s pomocí ručního dynamometru, biochemické vyšetření krevních parametrů, bioelektrická impedanční analýza a evaluace pomocí diagnostických kritérií, stanovených skupinou GLIM. Do konečné analýzy výsledků bylo nakonec vybráno 16 pacientů. 5 pacientů bylo vyřazeno z důvodu, že jejich vyšetření byla nekompletní. Získaná data byla porovnána s kontrolním souborem. Ke zpracování dat byla využita popisná statistika. Míra signifikantnosti rozdílů mezi výsledky pacientů a kontrol byla zjišťována za pomoci dvouvýběrového t-testu. K vyhodnocení souvislostí mezi výsledky zkoumaných parametrů byl využit Spearmanův korelační koeficient.
Výskyt nebo riziko poruchy výživy byly zjištěny celkem u 12 z 16 pacientů v časných do až středně pokročilých stádiích onemocnění. Zaznamenány byly celkem 3 typy poruch výživy – malnutrice/podvýživa, sarkopenie a obezita. Stravovací zvyklosti pacientů byly vyhodnoceny jako vyhovující, a přesto mnohdy nebyly výsledky klinických vyšetření příznivé. Souviset to může především se zvýšeným metabolickým obratem, který doprovází onemocnění. Je tedy potřeba přistupovat k výživě pacientů s Huntintonovou nemocí individuálně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the issue of nutritional disorders in Huntington's disease. Huntington's disease is an incurable, neurodegenerative, autosomal dominant inherited disease. The prevalence of Huntington's disease in Western society is 10.6-13.7 / 100,000 individuals. The disease is manifested by disorders of free motor control, speech, swallowing, postural instability, cognitive deterioration and various behavioral changes. An integral part of the disease is unwanted weight loss. In the various stages of the disease, the causes of the development of nutritional disorders may differ and combine with each other.
In the theoretical part, the chapters are devoted to the etiology and pathogenesis, pathology, clinical manifestations, forms and stages of the disease, nutritional disorders and their classification, methods of nutritional status examination and specific causes of nutritional disorders that occur in each stage of the disease. A special chapter focuses on the classification of nutritional disorders according to the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, which was applied in the research.
The practical part aims to examine the nutritional status and evaluate eating habits in a group of patients with Huntington's disease through clinical and laboratory examinations and a questionnaire survey. Nutritional status testing was performed on 21 people using five methods, which are nutritional screening through the MUST questionnaire, examination of the hand grip strength with the help of a hand dynamometer, biochemical examination of blood parameters, bioelectrical impedance analysis and evaluation using diagnostic criteria set by the GLIM group. Finally, 16 patients were selected for the final analysis of the results. 5 patients were excluded because their examinations were incomplete. The obtained data were compared with the control file. Descriptive statistics were used for data processing. The degree of significance of the differences between patient and control results was determined using a two-sample t-test. Spearman's correlation coefficient was used to evaluate the relationship between the results of the investigated parameters.
The incidence or risk of eating disorders was found in a total of 12 of 16 patients in the early to intermediate stages of the disease. A total of 3 types of nutritional disorders were recorded - malnutrition / undernutrition, sarcopenia and obesity. The eating habits of the patients were evaluated as satisfactory, however the results of clinical examinations were often not favorable. This may be mainly related to the increased metabolic turnover that is typical for the disease. It is therefore necessary to approach the nutrition of patients with Huntinton's disease individually.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK