Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kulturní podmíněnost filmových vizuálů Walt Disney Animation Studios
Název práce v češtině: Kulturní podmíněnost filmových vizuálů Walt Disney Animation Studios
Název v anglickém jazyce: The Cultural Conditionality of Walt Disney Animation Studios Film Posters
Klíčová slova: kultura; kulturní dimenze; interkulturní marketing; Disney; animovaný film, filmový vizuál
Klíčová slova anglicky: culture, dimensions of culture, cross-cultural marketing, Disney, animation, film poster
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2021
Datum zadání: 20.09.2021
Datum a čas obhajoby: 15.06.2022 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H011, Hollar - místn. č. 011
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2022
Oponenti: Mgr. Tereza Ježková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
SMITH, Dave. Disney A to Z: The Official Encyclopedia. 5th. California: Disney, 2016. ISBN 9781484737835.
MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: strategické trendy a příklady z praxe. 4. vydání. Praha: Expert (Grada), 2015. ISBN 978-80-247-5366-9.
USUNIER, Jean-Claude a Julie Anne LEE. Marketing across cultures. 6th ed. New York: Pearson, 2013. ISBN 9780273757733.
HOFSTEDE, Geert, Gert Jan HOFSTEDE a Mihail MINKOV. Cultures and organizations: software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, c2010. ISBN 978-0-07-166418-9.

Předběžná náplň práce
Filmový průmysl již zdaleka není jen o umělecké hodnotě. Globalizace umožňuje nadnárodním společnostem vstupy na trhy, které nesdílí stejné hodnoty a způsob přemýšlení. Proto firmy často přizpůsobují svoji nabídku i styl komunikace.
Bakalářská práce se bude zabývat rozdíly v plakátových mutacích filmů animačního studia Walt Disney Animation Studios tvořených pro specifické trhy. Cílem práce je popsat odlišnosti v reprezentaci hlavních postav filmových vizuálů pro vybrané kulturní segmenty a interpretovat konkrétní způsob zobrazení i s ohledem na legislativní rámec daných zemí. Jednotlivé odlišnosti budou posuzovány na základě teoretického zázemí v podobě kulturních konceptů mj. Geerta Hofsteda.
Zkoumané období je vymezeno s ohledem na digitální dostupnost filmových vizuálů a rozvoj interkulturního marketingu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The film industry is no longer just about artistic value. Globalization allows multinational companies to enter markets that do not share the same values and ways of thinking. That is why companies often adapt their offer and communication style.
The bachelor's thesis will deal with the differences in the poster mutations of Walt Disney Animation Studios' films created for specific markets. The aim of the work is to describe the differences in the representation of the main characters of film visuals for selected cultural segments and to interpret a specific way of depiction. Individual differences will be assessed on the basis of theoretical background in the form of cultural concepts, including Geert Hofstede.
The research period is defined with regard to the digital availability of film visuals and the development of intercultural marketing.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK