Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náplň veřejné služby v ČR: veřejná služba očima členstva Rady České televize a Rady Českého rozhlasu
Název práce v češtině: Náplň veřejné služby v ČR: veřejná služba očima členstva Rady České televize a Rady Českého rozhlasu
Název v anglickém jazyce: The Content of Public Service in the Czech Republic: Public Service through the Eyes of the Membership of the Czech Television Council and the Czech Radio Council
Klíčová slova: veřejná služba, média veřejné služby, Rada České televize, Rada Českého rozhlasu, členstvo mediálních rad, kontrola médií veřejné služby, hodnocení veřejné služby, problémy médií veřejné služby, úkoly médií veřejné služby, řízení médií veřejné služby
Klíčová slova anglicky: public service, public service media, Czech Television Council, Czech Radio Council, membership of media councils, public service media control, publice service evaluation, publice service media problems, public service media tasks, public service media management
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2021
Datum zadání: 17.09.2021
Datum a čas obhajoby: 17.06.2022 09:20
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2022
Oponenti: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BANERJEE, Indrajit a Kalinga SENEVIRATNE. Public Service Broadcasting: A best practices sourcebook [online]. 1st ed. B.m.: UNESCO, 2005. Dostupné z: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141584
Česká televize – věc veřejná: sborník textů k diskusi o roli televize, veřejné služby na počátku 21. století. Praha: Česká televize, 2000. ISBN 80-85005-31-X.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
HENDY, David. Public service broadcasting. New York: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN 978-0-230-23895-4.
JAKUBOWICZ, Karol. Média a demokracie v 21. století: hledání nových modelů. I. vydání. Přeložila Svatava NAVRÁTILOVÁ. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8449-0.
LINDLOF, Thomas R. a Bryan C. TAYLOR. Qualitative communication research methods. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, c2011. ISBN 978-1-4129-7473-8.
LOWE, Gregory Ferrell a Jo BARDOEL. From public service broadcasting to public service media. Göteborg, Sweden: Nordicom, 2007. ISBN 978-91-89471-53-5.
PAVLÍK, Petr a Milan ŠMÍD. Skladba a úloha rady zastupující veřejnost u média veřejné služby a aplikace německého modelu v České republice. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2011.
RAYBOY, Marc. Public Broadcasting for the 21st Century. Luton: University of Luton Press, 1999. ISBN 978- 1860200069.
SYVERTSEN, Trine. The Many Uses of the “Public Service” Concept [online]. In: NORDICOM Review, 1999. Vol. 20, Issue 1, p. 5–12. Dostupné z: https://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel- pdf/31_syvertsen.pdf
TICHÝ, Luboš, ed. Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. ISBN 978-80-85889-96-3.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje tématu veřejné služby, médiím veřejné služby a vybraným atributům spojeným s jejich fungování, konkrétně pak reflexi vybraných témat z těchto oblastí členy kontrolních orgánů médií veřejné služby – Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. V teoretické části zprvu představuje různé přístupy ke konceptu veřejné služby, přibližuje média veřejné služby, jejich úkoly a vývoj. Dále se zabývá mediálním systémem České republiky, přičemž se zaměřuje zejména na česká média veřejné služby, jejich kontrolní orgány a vývoj. Snaží se také o ukotvení pojmu veřejná služba v české legislativě. Stručně pak představuje BBC jako ideál médií veřejné služby. Podrobněji také rozebírá hodnocení veřejné služby na příkladu České televize, Českého rozhlasu a BBC. Na závěr identifikuje současné postavení médií veřejné služby, jejich úkoly a problémy. Ve své analytické části práce mapuje postoje a názory členů Rady ČT a Rady ČRo ohledně čtyř sledovaných oblastí – role médií veřejné služby v současné české společnosti, hlavních úkolů médií veřejné služby, řízení médií veřejné služby a vnímané potřebnosti a možnostech hodnocení plnění úkolů médií veřejné služby. K tomu v rámci kvalitativního šetření využívá metodu polo-strukturovaného rozhovoru s vybranými současnými i bývalým členem kontrolních orgánů. Výsledky – tedy postoje a názory radních na jednotlivé zkoumané oblasti – zasazuje poté do kontextu současné odborné debaty ohledně náplně veřejné služby, médií veřejné služby a platné legislativy, kde odhaluje shody i nesrovnalosti v mínění radních a zmíněné odborné debaty a legislativy. Výsledky nadále ukazují v některých oblastech shodné, v jiných ale zcela rozdílné postoje a názory členů kontrolních orgánů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the topic of public service, public service media and selected attributes associated with their functioning, specifically the reflection of selected topics from these areas by members of public service media control bodies – the Czech Television Council and the Czech Radio Council. In the theoretical part, it first introduces various approaches to the concept of public service, introduces the public service media, their tasks and development. It also deals with the media system of the Czech Republic, focusing mainly on the Czech public service media, their control bodies and development. It also seeks to anchor the concept of public service in Czech legislation. In short, it presents the BBC as the ideal of public service media. It also discusses the evaluation of the public service in more detail on the example of Czech Television, Czech Radio and the BBC. Finally, it identifies the current position of public service media, their tasks and problems. In its analytical part of the thesis it maps the attitudes and opinions of the members of the Czech Television Council and the Czech Radio Council regarding four monitored areas – the role of public service media in contemporary Czech society, main tasks of public service media, public service media management and perceived needs and possibilities of public service media tasks. To do this, it uses the method of semi-structured interview with selected current and former members of control bodies in a qualitative survey. The results – the attitudes and opinions of councilors in the individual areas examined – are then placed in the context of the current professional debate on the content of public service, public service media and applicable legislation, where it reveals similarities and inconsistencies in council and the mentioned professional debate and legislation. The results continue to show in some areas the same, but in others completely different, attitudes and opinions of the members of the supervisory bodies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK