Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od sionismu k antisionismu: Proměna vztahu Československa a Izraele na stránkách Rudého práva (1947-1953)
Název práce v češtině: Od sionismu k antisionismu: Proměna vztahu Československa a Izraele na stránkách Rudého práva (1947-1953)
Název v anglickém jazyce: From Zionism to Anti-Zionism: The Transformation of Relationship between Czechoslovakia and Israel in the Pages of Rudé právo (1947-1953)
Klíčová slova: sionismus, antisionismus, Rudé právo, Československo, Izrael, Sovětský svaz, komunismus
Klíčová slova anglicky: Zionism, Anti-Zionism, Rudé právo, Czechoslovakia, Israel, Soviet Union, Communism
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2021
Datum zadání: 17.09.2021
Datum a čas obhajoby: 20.06.2022 09:20
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2022
Oponenti: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Prameny a literatura

Prameny
Rudé právo. Praha: Svoboda, 1947–1953.

Literatura
BEDNAŘÍK, P. – JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3028-8.
BUDIL, I. – TYDLITÁTOVÁ V. – ARAVA-NOVOTNÁ, L. – TARANT, Z. Encyklopedie dějin antisemitismu. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. ISBN 978-80-261-0206-9.
BUDÍN, S. Sedmá velmoc. Praha: Československý spisovatel, 1966.
BULÍNOVÁ, M. (ed.) Československo a Izrael v letech 1945-1956: Dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 1993. ISBN 80-85270-12-9.
DUFEK, J. – KAPLAN, K. – ŠLOSAR, V. Československo a Izrael v letech 1947–1953: Studie. Praha: Doplněk, 1993. ISBN 80-85270-21-8.
DURMAN, K. Blízký východ ve světové politice: 1918–1959. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1966.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.
JOHNSON, P. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 1995. ISBN 80-85336-31-6.
KAPLAN, K. Československo v letech 1948–1953. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-25700-3.
KAPLAN, K. – PALEČEK, P. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister and Principal, 2001. ISBN 80-85947-75-7.
KAPLAN, K. Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-204-0145-8.
KAPLAN, K. Sovětští poradci v Československu 1948–1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. ISBN 80-85270-26-9.
KAPLAN, K. Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Praha: Mladá fronta, 1992. ISBN 80-204-0269-1.
KONČELÍK, J. – VEČEŘA, P. – ORSÁG, P. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8.
KRUPP, M. Sionismus a Stát Izrael: historický nástin. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-265-9.
POJAR, M. Izrael. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-435-7.
Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Praha: Orbis, 1953.
RUCKER, L. Stalin, Izrael a Židé. Praha: Rybka Publishers, 2001. ISBN 80-86182-53-3.
SACHAR, H. Dějiny Státu Izrael. Praha: Regia, 1999. ISBN 80-902484-4-6.
SCHUBERT, K. Dějiny Židů. Praha: Svoboda, 2003. ISBN 80-205-1036-2.
SVOBODOVÁ, J. Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948–1992. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. ISBN 80-85270-34-X.
STRÖBINGER, R. Vražda generálního tajemníka: Poslední Stalinův exemplární proces. Brno: Petrov, 1991. ISBN 80-85247-26-7.
YEGAR, M. Československo, sionismus, Izrael: historie vzájemných vztahů. Praha: Victoria Publishing, 1997. ISBN 80-7219-002-4.
ZÍDEK, P. – SIEBER, K. Československo a Blízký východ v letech 1948-1989. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009. ISBN 978-80-86506-76-0.

Sborníky
ARAVA-NOVOTNÁ, L. Od antisemitismu k antisionismu: Československo po roce 1948. In: Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století. Praha: Varius Praha, 2008.

Online zdroje
PINSKER, L. Auto-Emancipation [online]. 1882 [cit. 2022-04-19]. Dostupné z: http://www.mideastweb.org/autoemancipation.htm

Závěrečné práce
EDER, Ivana. Hilsneriáda ve světle českého tisku na přelomu 19. a 20. století. Praha, 2019. 53 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra Judaistiky. Vedoucí práce PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.
HABERMANN, Tomáš. Cesta Československa od podpory sionismu k antisionismu (1947–1957). Praha, 2017. 303 s. Disertační práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce Od sionismu k antisionismu: Proměna vztahu Československa a Izraele na stránkách Rudého práva (1947–1953) pojednává o období, ve kterém došlo k přerodu vztahů Izraele a Československa. Nejprve se práce zabývá materiální a diplomatickou podporou, kterou Československo vznikajícímu státu Izrael poskytovalo. Následně rozebírá události, které vztahy obou států narušovaly a vedly k vzájemnému odcizení. V posledku popisuje období, kdy se země dostaly do otevřeného nepřátelství a Československo zaujalo velmi negativní postoj vůči sionismu. V práci jsou nastíněny dva pohledy na tyto události z let 1947–1953. První reprezentuje pohled historiků na základě faktů a dobových dokumentů. Druhý pohled poskytuje vhled do toho, jak světové dění interpretovala Komunistická strana Československa skrze svůj tiskový orgán Rudé právo. To bylo soudobým nejčtenějším periodikem s nákladem převyšujícím jeden milion, jehož úkol byl šířit propagandu, izolovat občany od režimu „nepohodlných“ informací a směrovat je žádoucím směrem – tedy k Sovětskému svazu. Výstupem této diplomové práce je důkladná kvalitativní analýza relevantních článků Rudého práva a jejich následná komparace s historickým bádáním.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis From Zionism to Anti-Zionism: The Transformation of Relationship between Czechoslovakia and Israel in the Pages of Rudé právo (1947–1953) deals with the period in which the relationship between Israel and Czechoslovakia had transformed. Firstly, our focus is on the material and diplomatic support that Czechoslovakia provided to the emerging State of Israel. It then discusses the events that disrupted relations between the two states and led to mutual alienation. Finally, it describes a period when the countries came into open hostility. Czechoslovakia took a very negative attitude towards Zionism. The work outlines two views of these events from 1947 to 1953. The first represents the view of historians based on facts and period documents, by contrast, the second view describes how the Communist Party of Czechoslovakia interpreted world events through its newspaper Rudé právo. At that time it was the most widely read periodical having a circulation of more than one million. Its main task was to spread propaganda, isolate citizens from "uncomfortable" information, and direct the population in the desired direction – toward the Soviet Union. All in all the output of this diploma thesis is a thorough qualitative analysis of relevant articles from Rudé právo and their subsequent comparison with historical research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK