Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postkoloniální fotografické reprezentace globálního Jihu v kontextu environmentálních katastrof: Případ Haiti
Název práce v češtině: Postkoloniální fotografické reprezentace globálního Jihu v kontextu environmentálních katastrof: Případ Haiti
Název v anglickém jazyce: Postcolonial photographic representations of Global South in the context of environmental disasters: The Haiti case
Klíčová slova: Haiti, mediální reprezentace, postkolonialismus, postkoloniální feminismus, intersekcionalita, viktimizace, globální Jih, globální Sever
Klíčová slova anglicky: Haiti, media representation, postcolonialism, postcolonial feminism, intersectionality, victimization, global South, global North
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2021
Datum zadání: 17.09.2021
Datum a čas obhajoby: 18.09.2023 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar, H110, Hollar - místn. č. 110
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2023
Oponenti: doc. Robert Silverio, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
APPADURAI, Arjun, Ramón GROSFOGUEL, Stuart HALL, et al. Postkoloniální myšlení IV. Praha: Tranzit.cz, 2013, 253 stran: černobílé ilustrace ; 21 cm. ISBN 978-80-87259-24-5.
 
BERGER, John. Ways of seeing. London: British Broadcasting Corporation, 1972, 166 stran: ilustrace. ISBN 0-563-12244-7.
 
BEAUVOIR, Simone de, Jan PATOČKA, Josef KOSTOHRYZ a Hana UHLÍŘOVÁ. Druhé pohlaví. 2. vydání. Praha: Orbis, 1967, 412 s.
 
BUTLER, Judith. Rámce války: za které životy netruchlíme. Praha: Karolinum, 2013. Politeia (Karolinum). ISBN 978-80-246-2265-1.
 
CAMPBELL, David, 2013. In: DUNNE, Tim, Milja KURKI and Steve SMITH. International Relations Theories. THIRD EDITION. Oxford: Oxford University Press, s. 223-246. ISBN 978-0-19-969601-7.
 
CAPLE, Helen. Photojournalism: a social semiotic approach. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, xvi, 237 stran : ilustrace ; 23 cm. ISBN 978-0-230-30100-9.
 
DELEUZE, Gilles a Sean HAND, 1988. Foucault. Minnesota: University of Minnesota Press. ISBN ISBN 0-8166-1674-4.
 
DENNIS, Everette E., Paul Martin LESTER a Susan Dente ROSS. Images that injure: pictorial stereotypes in the media. 2nd ed. Westport: Praeger, 2003, xii, 322 s. ISBN 0-275-97846-X.
 
EHRLICH, Susan Lynn, Miriam MEYERHOFF a Janet HOLMES. The handbook of language, gender, and sexuality. Second edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2017 - 2014, xxi, 664 stran : ilustrace ; 25 cm. ISBN 978-1-119-38420-5.
FOUCAULT, Michel a Čestmír PELIKÁN. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000, 427 stran : černobílé ilustrace ; 20 cm. ISBN 80-86019-96-9.
 
FOUCAULT, Michel, Colin GORDON, Leo MARSHALL, John MEPHAM a Kate SOPER. Power/knowledge: selected interviews and other writings, 1972-1977. New York: Vintage Books, 1980, xii, 270 stran ; 22 cm. ISBN 9780394739540.
 
FOUCAULT, Michel, 2003. "Society Must Be Defended": Lectures at the Collège de France, 1975-1976. Picador. ISBN 0-312-20318-7.
 
GRAMSCI, Antonio, Mario CERVI and Jaroslav POKORNÝ. 1959. Sešity z vězení. Praha: Československý spisovatel, 143 p.
 
HALL, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: The Open-University, 1997. ISBN 07619 5431 7.
 
HALL, Stuart, David MORLEY a Kuan-Hsing CHEN. Stuart Hall: critical dialogues in cultural studies. London: Routledge, 1996 - 1966, x, 522 stran ; 24 cm. ISBN 0-415-08804-6.
 
HARVEY, Alison. 2020. Feminist media studies. Cambridge: Polity Press, vii, 211 stran ; 23 cm.
 
CHAKRAVORTY SPIVAK, Gayatri. Can the Subaltern Speak?. In: WILLIAMS, Patrick a Laura CHRISMAN. Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader. New York: Columbia University Press, 1994, s. 66-111. ISBN 9780231100212.
 
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367- 466-3.
 
KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978- 80-246-1578-3.
 
KRESS, Gunther a Theo VAN LEEUWEN. Reading images: the grammar of visual design. 2nd ed. London: Routledge, 2006, xv, 291 stran : iustrace. ISBN 0-415-31915-3.
 
LACLAU, Ernesto a Chantal MOUFFLE. Hegemonie a socialistická strategie: za radikálně demokratickou politiku. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2685-7.
 
MITCHELL, W. J. T. (William John Thomas), Lucie CHLUMSKÁ, Andrea PRŮCHOVÁ HRŮZOVÁ, Ondřej HANUS a Filip LÁB. Teorie obrazu: eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, 477 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. ISBN 978-80-246-3202-5.
 
MORRIS, Rosalind C., ed. Can the subaltern speak?: Reflections on the history of an idea. New York: Columbia University Press, [2010]. ISBN 978-0-231-14385-1.
 
PICKERING, Michael. Stereotyping: the politics of representation. New York: Palgrave, 2001, xvii, 246 s. ISBN 0-333-77210-5.
 
ROSE, Gillian. Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials. 2nd ed. London: Sage, 2007, xvi, 287 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-1-4129-2190-9.
 
SAID, Edward W., 2008. Orientalismus: západní koncepce Orientu. Praha: Paseka. ISBN 978-80-7185-921-5.
 
YOUNG, Robert, ed., 1981. Untying The Text: A Post-Structuralist Reader. Routledge & Kegan Paul. ISBN 0-7100-0804-X.
 
ZOONEN, Liesbet van. Feminist media studies. London: SAGE, 1994, vi, 173 s. : il. ISBN 0-8039-8554-1.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat způsobem reprezentace obyvatel a obyvatelek Haiti v kontextu environmentálních katastrof, konkrétněji při hurikánu Matthew v roce 2016 a zemětřesení v roce 2021. Práce staví na tezích postkoloniálních autorů a autorek jako je Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak, Walter Mignolo, Aníbal Quijano či Gurminder K. Bhambra, dle kterých mocenský systém zformovaný v období kolonialismu neskončil s formálním nabytím nezávislosti bývalých kolonií, ale tuto pomyslnou hranici překračuje a skrze různé cesty a procesy se materializuje dodnes. Právě případnou návaznost současných podob reprezentace na koloniální narativy či kontext bude práce sledovat ve třech mediálních diskurzech – britském médiu The Guardian, českém serveru iDNES.cz a obsazích katarské Al Jazeery. Na základě zmíněných teoretických předpokladů se práce bude zabývat stereotypním zobrazováním globálního Jihu se zaměřením na případnou konstrukci viktimizace místních obyvatel. Současně se práce bude zabývat otázkou genderu z pozice postkoloniálního feminismu, jenž pracuje s předpokladem, že součástí viktimizace je inherentně i jistá genderová konstrukce, jež se liší v případě žen, mužů a dětí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will explore the ways in which Haitian men and women are represented in the context of environmental disasters, specifically during Hurricane Matthew in 2016 and the earthquake in 2021. The thesis builds on the theses of postcolonial authors such as Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak, Walter Mignolo, Aníbal Quijano and Gurminder K. Bhambra, according to whom the system of power formed during the colonial period did not end with the formal independence of the former colonies, but transcends this imaginary boundary and materializes through various pathways and processes to this day. It is precisely the possible continuity of contemporary forms of representation with colonial narratives or contexts that the thesis will trace in three media discourses - the British media outlet The Guardian, the Czech server iDNES.cz and the Qatar-based media outlet Al Jazeera. Based on the aforementioned theoretical assumptions, the thesis will examine the stereotypical portrayal of the global South with a focus on the possible construction of victimization of local residents. At the same time, the thesis will address the issue of gender from the position of postcolonial feminism, which works with the assumption that part of victimization is inherently a certain gender construction that differs in the case of women, men and children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK