Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Physical model of asteroid (130) Elektra based on adaptive optics images obtained by the VLT/SPHERE instrument
Název práce v češtině: Fyzikální model planetky (130) Elektra ze snímků pořízených přístrojem VLT/SPHERE
Název v anglickém jazyce: Physical model of asteroid (130) Elektra based on adaptive optics images obtained by the VLT/SPHERE instrument
Klíčová slova: Planetky - adaptivní optika - fotometrie - inverzní metody - rozměry - hustota - kolizní historie - nekonvexní 3D tvary
Klíčová slova anglicky: Asteroids - adaptive optics - photometry - inverse techniques - sizes - bulk densities - collisional history - nonconvex 3D shapes
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.
Řešitel: Bc. Matyáš Fuksa - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2021
Datum zadání: 12.10.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.10.2021
Datum a čas obhajoby: 02.09.2022 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:25.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2022
Oponenti: Mgr. Petr Scheirich, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Student bude pracovat se snímky planetky (130) Elektra s rozlišeným povrchem pořízenými v rámci mezinárodního pozorovacího projektu na dalekohledu VLT patřící Evropské Jižní Observatoři. Tento pozorovací projekt se zaměřuje na 38 velkých planetek hlavního pásu a následné odvození jejich detailních tvarů, přesných rozměrů a průměrných hustot. Přítomnost satelitů u některých těles, včetně planetky (130) Elektra, umožňuje určení hmotností těchto vícenásobných systémů. Pro modelování tvaru se použije inverzní algoritmus ADAM (Viikinkoski a kol. 2015a; Viikinkoski 2016), který byl vyvinut spolupracovníky z Tampere ve Finsku. Řešení této bakalářské práce bude spočívat v:

1. Osvojení si metody určení nekonvexního tvaru pomocí algoritmu ADAM a jeho aplikace na planetku (130) Elektra. Student kromě již dostupných fotometrických dat a AO snímků použije navíc data několika kvalitních zákrytů hvězd touto planetkou. Tím získá dosud nepřesnější model jejího tvaru, včetně rozměru.
2. Získání fotometrie (tzv. světelných křivek) pro Elektru v období, kdy je dobře pozorovatelná (např. přelom 2021-2022). K dispozici jsou dva dalekohledy v Ondřejově (65cm a BlueEye 600). Pozorování bude probíhat přes vzdálený přístup.
3. Ve snaze určit orbitální parametry malých satelitů Elektry z jejich pozic na snímcích pořízených VLT/SPHERE. Tím se upřesní hmotnost a průměrná hustota Elektry.

Výsledky projektu bude možné publikovat v recenzovaném časopise. Student by se měl významně podílet na psaní článku.
Seznam odborné literatury
Hanuš, J., Marchis, F., Viikinkoski, M., Yang, B., & Kaasalainen, M. 2017a, A&A, 599, A36
Hanuš, J., Viikinkoski, M., Marchis, F., et al. 2017b, A&A, 601, A114
Marsset, M., Carry, B., Dumas, C., et al. 2017, A&A, 604, A64
Viikinkoski, M. 2016, PhD thesis, Tampere University of Technology
Viikinkoski, M., Kaasalainen, M., & Durech, J. 2015a, A&A, 576, A8
Viikinkoski, M., Kaasalainen, M., Durech, J., et al. 2015b, A&A, 581, L3
Předběžná náplň práce
Projekt je založen na snímcích planetek s rozlišeným povrchem získaných v rámci mezinárodního pozorovacího projektu na dalekohledu VLT patřící Evropské
Jižní Observatoři. První snímky byly uvolněny prostřednictvím ESO snímku týdne:

https://www.eso.org/public/czechrepublic/images/potw1749a/?lang

Hlavním řešitelem tohoto projektu je Pierre Vernazza z institutu LAM v Marseille, s nímž úzce spolupracujeme. Cílem tohoto projektu je pozorování 38
velkých planetek hlavního pásu a odvození jejich detailních tvarů, přesných rozměrů a průměrných hustot. Pro modelování tvaru se použije inverzní
algoritmus ADAM (Viikinkoski a kol. 2015a; Viikinkoski 2016), který je vyvíjen spolupracovníky z finského Tampere. Přítomnost satelitu u některých těles
bude využita pro určení hmotnosti těchto vícenásobných systémů.

Metoda ADAM je v současné době nejsofistikovanějším algoritmem na určování tvarů planetek s lokální topografií z fotometrických dat a snímků z
rozlišeným povrchem. Snímky z přístroje SPHERE na VLT vynikají svou bezkonkurenční kvalitou, která zdaleka přesahuje schopnosti předchozích přístrojů
(HST, Nirc/Keck, Naco/VLT). Metoda ADAM již byla úspěšně aplikována na řadu těles, včetně prvních snímků ze SPHERE (Hanuš a kol. 2017a, Hanuš a kol.
2017b, Marsset a kol. 2017, Viikinkoski a kol. 2015b).

Student se bude podílet na řešení jednoho či více dílčích úkolů tohoto pozorovacího projektu, který je dále podporován projektem GAČR (hlavní řešitel J.
Hanuš). Student by měl být schopen pracovat v prostředí Linux/Shell, základní programátorské schopnosti jsou výhodou. Většina používaných programů je
psána v programovacím jazyce C.

Míra zapojení do projektu bude odpovídat typu zadané práce (tj., bakalářská, diplomová, projekt). Případným zájemcům doporučuji osobní konzultaci pro
podání bližších informací a upřesnění zadání.

Práci lze zadat i v příštím akademickém roce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK