Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvantifikace herních činností přihrávky a uvolňování s kotoučem a bez kotouče u her na malém prostoru v ledním hokeji u kategorie 4.třídy
Název práce v češtině: Kvantifikace herních činností přihrávky a uvolňování s kotoučem a bez kotouče u her na malém prostoru v ledním hokeji u kategorie 4.třídy
Název v anglickém jazyce: Quatification of passing and breaking with puck and breaking to opening in small sided games in U10 cathegory
Klíčová slova: lední hokej, přihrávka, herní činnosti jednotlivce, hry na malém prostoru
Klíčová slova anglicky: ice hockey, passing, individual skills, small sided games
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2021
Datum zadání: 14.09.2021
Datum a čas obhajoby: 17.06.2022 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2022
Oponenti: Mgr. Jan Kregl
 
 
 
Zásady pro vypracování
CÍL PRÁCE: Vytvořit zásobník her na malém prostoru pro kategorii U9, které budou zaměřeny na rozvoj přihrávání a uvolňování hráče s kotoučem i bez kotouče a následné využití těchto her v praxi včetně kvantifikace herních činností jednotlivce.
METODIKA PRÁCE: Vytvoření zásobníku her pomocí rešerše s použitím metody vyhledávání v odborné literatuře a elektronických zdrojích. Použití her v praxi a využití metody pozorování. Pořízení videozáznamů her na ledě a jejich následná analýza.
Seznam odborné literatury
BUKAČ, L. Trénink herní přirozenosti: kouzlo hráčského naturelu. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5054-5.
MATĚJČEK, Z.; POKORNÁ, M. Radosti a strasti: předškolní věk; mladší školní věk; starší školní věk. Jinočany: H & H, 1998. ISBN 80-86022-21-8.
PAVLIŠ, Z. Příručka pro trenéry ledního hokeje: příprava na ledě. II. část, Přípravka 4.- 5. třída.: Praha: Český svaz ledního hokeje, 2002. ISBN 80-238- 5831-9.
PAVLIŠ, Z.; PERIČ, T. Abeceda hokejového bruslení. Praha: Český svaz ledního hokeje, 1996. ISBN 80-900188-8-2.
KOSTKA, Vladimír, ZÁVODSKÝ, Zdeněk, ed. Lední hokej mládeže. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1963. Sbírka příruček k jednotným osnovám tělesné výchovy mládeže.
Předběžná náplň práce
V praxi využít hry na malém prostoru pro kategorii 4.třídy, které budou zaměřeny na rozvoj přihrávky zpracování přihrávky a uvolňování hráče s kotoučem i bez kotouče a následně tyto herní činnosti jednotlivce kvantifikovat. Vytvoření her na malém prostoru pomocí rešerše s použitím metody vyhledávání v odborné literatuře a elektronických zdrojích. Použití těchto her v praxi a využití metody pozorování. Pořízení videozáznamů her na ledě a následné analyzování herních činností jednotlivce přihrávky, zpracování přihrávky, uvolnění hráče s kotoučem a uvolnění hráče bez kotouče pomocí kvantitativní analýzy a využití procentuální statistiky k určení úspěšnosti přihrávek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In practice, use small area games for the 4th grade category that will focus on the development of pass processing and player release with and without the puck and then quantify these individual game activities. Creation of small-area games using the method of searching literature and electronic resources. Applying these games in practice and using the method of observation. Taking video recordings of games on ice and then analysing the individual's game skills passing, controling a pass, breaking with puck and breaking to opening using quantitative analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK