Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv zavedené povinnosti předškolního vzdělávání na práci pedagogických pracovníků ve vybraných mateřských školách
Název práce v češtině: Vliv zavedené povinnosti předškolního vzdělávání na práci pedagogických pracovníků ve vybraných mateřských školách
Název v anglickém jazyce: The influence of compulsory pre-school education on the work of pedagogical workers in selected kindergartens
Klíčová slova: předškolní vzdělávání, povinnost, mateřská škola, změna, pedagogický pracovník
Klíčová slova anglicky: preschool education, compulsory, kindergarten, change, pedagogical worker
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.09.2021
Datum zadání: 13.09.2021
Datum a čas obhajoby: 17.05.2022 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert, MBA
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let, 2007. Brno: Computer Press. Dětská naučná edice. ISBN 978-80-251-1829-0.
GAVORA, Peter, 2000. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. ISBN 80-85931-79-6.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa, 2014. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.
KOLÁŘ, Zdeněk, 2012. Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel, 2012. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3710-2.
LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ, 2006. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1284-0.
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021, 2021. MŠMT ČR [online]. Česká republika: MŠMT ČR [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/56051/
STODŮLKOVÁ, Eva a Eliška ZAPLETALOVÁ, 2011. Pedagogika pro střední školy. Beroun: Machart. ISBN 978-80-87517-22-2.
SYSLOVÁ, Zora, 2013. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4309-7.
Školský zákon ve znění účinném ode dne 27.2. 2021, 2021. MŠMT ČR [online]. Česká republika: MŠMT ČR [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ, 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-313-0.
Vyhláška č. 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání, 2005. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [online]. Česká republika: MŠMT ČR [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/43486/
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se zavedení povinnosti předškolního vzdělávání, jejími přínosy a změnami ve školských zařízeních v oblasti administrativy a výchovně-vzdělávacího procesu.
Cílem této práce je zjistit, jak legislativní změna, účinná od školního roku 2017/ 2018, týkající se zavedení povinnosti předškolního vzdělávání, ovlivnila dění v jednotlivých oblastech a práci ředitelů a učitelů mateřských škol.
Výzkumné šetření proběhne ve vybrané mateřské škole ve středočeském městě Kladně. Designem bude případová studie. Bude použita kvalitativní metoda analýza dokumentů, doplněná o dotazník korespondovaný řediteli školy a třídním učitelkám předškolních dětí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with the problematics of introduction of compulsory preschool education, its benefits and changes in areas of administration and educational process.
The aim of this work is to find out how the legislative change, effective of the school year 2017/2018, relating to the introduction of compulsory pre-school education, has influenced events in individual areas and the work of the kindergarten principal and teachers.
The research investigation will be realized in the one selected kindergarten in the Central Bohemian city Kladno. The design will be a case study. There will be used a qualitative method of document analysis, supplemented by the questionnaire coresponded to principal of the school and class teachers of preschool kids.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK