Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Začlenění environmetálních prvků do ŠVP mateřské školy
Název práce v češtině: Začlenění environmetálních prvků do ŠVP mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Integration of environmental elements into the school education program of the kindergarten
Klíčová slova: předškolní vzdělávání, environmentální výchova, udržitelnost, školní vzdělávací program, příklady dobré praxe
Klíčová slova anglicky: preschool education, environmental education, sustainability, school educational program, examples of good practice
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.09.2021
Datum zadání: 13.09.2021
Datum a čas obhajoby: 14.09.2022 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: Mgr. Danuše Dvořáková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
BEČVÁŘOVÁ, Zuzana, 2003. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál. ISBN 80-7178-537-7.
BUREŠ J. a kol., 2004. Ekologická výchova v mateřských a základních školách. Paleta: Pardubice.
ČINČERA J., ŠIMONOVÁ P., KŘEPELKOVÁ Š., 2017. Analýza současného stavu naplňování klíčových kompetencí v oborech a průřezových tématech se vztahem k VUR, Lipka: ediční centrum, Projekt CIVIS, pod záštitou MŠMT, EU, Masarykova univerzita.
JANČAŘÍKOVÁ Kateřina, 2010. Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání, Praha: Raabe, ISBN 978-80-86307-95-4.
JANČAŘÍKOVÁ Kateřina, 2017. Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe. ISBN 978-80-7496-327-8.
JIČÍNSKÁ Z., 2012. Škola pro udržitelný život, Lipka: ediční centrum.
KINDLMANNOVÁ, Jana; VOŠAHLÍKOVÁ, Tereza, 2009. Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza současných rámcových vzdělávacích programů z tohoto hlediska. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
KUBECOVÁ M., ANDRESKOVÁ J., KUKAČKOVÁ M., 2021. Rozvíjíme environmentální cítění dětí, Praha: Raabe. ISBN 978-80-7496-355-1.
MOLDAN, Bedřich,2003. (Ne)Udržitelný rozvoj. Ekologie – hrozba i naděje. Praha: Karolinum, ISBN 8024607697.
MŠMT, 2008. Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Praha: MŠMT.
MŠMT, 2008. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008–2015). Praha: MŠMT.
SVOBODOVÁ, Eva, 2010. Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-774-9.
ŠEĎOVÁ K., ŠVAŘÍČEK R., 2014. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0644-6.
ŠÍP R., GULOVÁ L., 2013. Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4368-4.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá environmentální výchovou jako důležitou součástí vzdělávání dětí v mateřské škole. V teoretické části představuje environmentální výchovu, ekologii, udržitelný rozvoj a z toho vyplývající důvody jejich implementace do ŠVP MŠ. Praktická část se zaměřuje na analýzu čtyř vybraných mateřských škol, které jsou environmentálním a udržitelným způsobem zaměřeny. Pomocí rozhovoru s řediteli a pomocí pozorování v rámci prohlídek daných škol jsou výsledkem bakalářské práce inspirativní příklady dobré praxe.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with environmental education as an important part of educating children in kindergarten. The theoretical part presents environmental education, ecology, sustainable development and the resulting reasons for their implementation in the SEP of kindergartens. The practical part focuses on the analysis of four selected kindergartens, which are focused in an environmentally and sustainable way. Through interviews with principals and observations during school tours, the result of the bachelor's thesis are inspiring examples of good practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK