Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Věroučné a etické akcenty u Sírachovce
Název práce v češtině: Věroučné a etické akcenty u Sírachovce
Název v anglickém jazyce: Theological and ethical accents at Sirach
Klíčová slova: Hospodin, Bůh, moudrost, Sírachovec, syn, bázeň, spravedlivý, svévolník, milosrdenství, hřích
Klíčová slova anglicky: God, wisdom, Sirach, son, awe, honest, arbitrary, grace of God, sin
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Vedoucí / školitel: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.09.2021
Datum zadání: 02.09.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.09.2021
Datum a čas obhajoby: 01.02.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2022
Oponenti: ThDr. Marie Roubalová, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Začlenit každý z tematických celků do větších okruhů (Boží bázeň, společenské chování, rodinné vazby, majetkové záležitosti, sociální otázka, apod.).
2) Podle početnosti stanovit stupnici důležitosti sdělení.
3) Otevírat příkladově a kontextuálně jednotlivá nejčetnější témata. Pro komplexní pochopení dané tématické zvěsti je dobově i aktuálně vyložit s pomocí odborné literatury.
4) Zpracovat literární kontext u Sírachovce a intertextualitu (mudroslovná literatura v Tanachu).
Seznam odborné literatury
Primární (pramenné) zdroje:
Bible česká: Dle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům. Se schválením arcibiskupského ordinariatu v Praze. Svazek II. Přeložil Jan HEJČL. V Praze: Nákladem "Dědictví sv. Jana Nepomuckého. - Tiskem Cyrillo- Methodějské knihtiskárny V. Kotrby, 1921.
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih): český ekumenický překlad. 15. (6. opravené) vydání. Praha: Česká biblická společnost, 2008. ISBN: 978-80-85810-74-5.
BOGNER, Václav. Starý zákon: knihy rozjímavé. 3, Sirachovec, Kniha moudrosti. Praha: Česká katolická charita, 1976, 178 s.
HEGER, Josef, František KOTALÍK a Jan MERELL. Písmo svaté Starého Zákona. Díl 2, Knihy básnické - poučné. Praha: ÚCN, 1956, s. 630.
CHRÁSKA, Pavel Josef. Apokryfy: Biblí české díl pátý v původním znění Kralickém. Praha: Rada Jednoty Českobratrské, 1952, 272 s.
CHRÁSKA, Pavel Josef, ed. Bible Kralická: podle původního vydání kralického z let 1579-1593. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1954.
Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Přeložil František X. HALAS, přeložil Dagmar HALASOVÁ. Praha: Krystal OP, 2010. ISBN 978-80-7195-289-3.
Starý zákon: překlad s výkladem. Apokryfy. Praha: Kalich, 1985. 479 s.

Slovníky, encyklopedie:
ALLMEN, Jean-Jacques von a Jan MIŘEJOVSKÝ. Biblický slovník. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1987, 359 s.
DUPLACY, Jean. Slovník biblické teologie. Přel. Petr Kolář. Řím: Velehrad - Křesťanská akademie, 1991, 658 s.
GREEN, Joel B., Jacqueline E. LAPSLEY, Rebekah MILES a Allen VERHEY. Dictionary of scripture and ethics. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2011, xix, 889 s. ; 26 cm. ISBN 978-0-8010-3406-0.
NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. 2. vyd. Praha: Kalich, 1956. 1405 s.

Výklady:
BIČ, Miloš. Výklady ke Starému Zákonu. 5, Knihy deuterokanonické (nekanonické, apokryfní). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 327 s. ISBN 80-7192-150-5.
BOGNER, Václav. Starý zákon: knihy rozjímavé. 3, Sirachovec, Kniha moudrosti. Praha: Česká katolická charita, 1976, 178 s.
ESTES, Daniel J. Handbook on the Wisdom books and Psalms: Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of songs. Grand Rapids: Baker Academic, 2007, 448 s. ; 24 cm. ISBN 0-8010-2699-7.
FLOSSMANN, Karel. Moudrost ve Starém zákoně. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1989, 300 s.
KOVÁŘ, František. Malá bible: výbor hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl III. Ze starozákonních knih žalmů a mudrosloví. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1955, 966 s.

Sekundární zdroje:
KAISER, Otto. Odkaz alexandrijských Židů: úvod do deuterokanonických knih Starého zákona. Praha: Vyšehrad, 2006. Teologie (Vyšehrad). ISBN 80-7021-592-5. 165 s.
RÖMER, Thomas, Jean-Daniel MACCHI, Christophe NIHAN, et al. Úvod do Starého zákona. Jihlava: Mlýn, 2020, xxviii, 929 stran : ilustrace. ISBN 978-80-86498-71-3.
SEDLÁČEK, Jaroslav. Úvod do knih Starého zákona. V Praze: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba, 1904, 471 s.
ŽILKA František: Dějiny novozákonní doby. Kalich, Praha 1925, 265 s.

Elektronické zdroje:
1.Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2021 [cit. 2021-12-13]. Dostupné z:https://en.wikipedia.org/wiki/Stacte
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK