Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah žáků k mediální výchově a mediální gramotnosti: případová studie Gymnázia Písek
Název práce v češtině: Vztah žáků k mediální výchově a mediální gramotnosti: případová studie Gymnázia Písek
Název v anglickém jazyce: Relation of grammar school students to media education and media literacy: case study of Grammar School Písek
Klíčová slova: mediální gramotnost, média, žáci, střední škola, gymnázium, mediální výchova, mediální komunikace, případová studie, průřezové téma
Klíčová slova anglicky: media literacy, media, students, high school, grammar school, media education, media communication, case study, cross-curricular subject
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karolína Šimková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.08.2021
Datum zadání: 26.08.2021
Datum a čas obhajoby: 15.06.2022 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2022
Oponenti: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.
Příručka metod kvalitativního výzkumu. Ukazuje, z jakých zdrojů metody kvalitativního výzkumu vycházejí, a představuje hlavní výzkumné plány používané v této oblasti. Popisuje kvalitativní metody sběru dat, jejich zpracování, vyhodnocování a interpretaci.
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0743-6
Publikace píše o médiích z hlediska sociálněvědní disciplíny mediální studia. Píše o historii i současnost mediální scény a mediálních studií v České republice.
JIRÁK, Jan a Helena PAVLIČÍKOVÁ. Média pod lupou: (mediální výchova jako téma
celoživotního vzdělávání). Praha: Powerprint, 2013. ISBN 978-80-87415-70-2
Publikace vznikla díky projektu „Zvyšování mediální gramotnosti v ČR“. Zaměřuje se například na vývoj masových médií a jejich vliv na společnost, na psychologický efekt využívání internetu nebo na dopad reklamy na uživatele.
PASTOROVÁ, Markéta a Jan JIRÁK. K integraci mediální výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Monografie. ISBN 978-80-244-4624-0
Publikace se zaměřuje na problematiku integrace mediální výchovy do ostatních studijních oborů. Je v ní popsána struktura mediální výchovy, její vztah k mediální gramotnosti a vliv dějin médií na mediální výchovu.
KROUŽELOVÁ, Dana a kol. Příručka mediální výchovy: Mediální výchova na
gymnáziích. Pardubice, 2010
Příručka se věnuje nejdůležitějším mediálním oblastem. Věnuje se například mediální gramotnosti, mediální produkci, legislativě, masové komunikaci nebo roli médií v politice.
JIRÁK, Jan a Radim WOLÁK. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha:
Radioservis, 2007. ISBN 978-80-86212-58-6
Publikace je sborníkem příspěvků ze dvou konferencí („Mediální gramotnost: vzdělávání
profesionálů i veřejnosti“ a „Diskurz, média a obrazy České republiky a Evropy“) věnovaných
tématu mediální gramotnosti. Hlavním tématem je propojení mediální gramotnosti, médií
a vzdělávání.
Předběžná náplň práce
Média jsou součástí našeho každodenního života, a proto je důležité jim rozumět. Téma mediální gramotnosti je dnes čím dál důležitější vzhledem k neustále interakci společnosti s médii či se sociálními sítěmi. Žáci mají přístup k médiím a sociálním sítím v čím dál nižším věku, a proto je třeba, aby si osvojili mediální gramotnost a kritické myšlení.
Gymnázium Písek jsem si vybrala především z osobních důvodů. Jsem jeho bývalou studentkou a prošla jsem tamní výukou mediální výchovy i mediálním seminářem. Učitelé i studenti jsou ochotni se na mém výzkumu podílet.
Projekt se bude věnovat zjišťování vztahu studentů k výuce mediální výchovy. Gymnázium má zahrnutou výuku mediální výchovy do osnovy povinných předmětů, a zároveň vedení vydalo ve školním roce 2019/20 protikladné rozhodnutí o zrušení tamního volitelného mediálního semináře. Současně studenti iniciovali založení školního časopisu GP Times, který od roku 2020 pravidelně vydávají. Hlavním cílem je prozkoumat vztah žáků k mediální výchově a zjistit, jak subjektivně hodnotí výuku a její důležitost.
V teoretické části se budu věnovat teoretickým východiskům dané problematiky a vymezím základní pojmy. Ve výzkumné části provedu kvalitativní výzkum formou případové studie, jelikož se jedná o detailní studium pouze jednoho gymnázia. Provedu analýzu dokumentů (ŠVP a dalších) a povedu rozhovory s vybranými tamními studenty, jež budou ve školním roce 2021/22 navštěvovat předmět mediální výchova. V závěru práce podám zpětnou vazbu učiteli mediální výchovy, a navrhnu možná zlepšení. Poskytnu také informaci žákům ohledně možného budoucího studia mediálních oborů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The media are part of our daily lives, so it is important to understand them. The topic of media literacy today is very important due to the constant interaction of society with media or social networks. Students have access to media and social networks from a very young age, and therefore it is a must for them to acquire media literacy and critical thinking.
The project will focus on the relationship of students towards media education at Grammar school Písek. The grammar school has included the teaching of media education in the curriculum of compulsory subjects, and at the same time the management issued a contradictory decision in the school year 2019/20 to cancel the optional media seminar. At the same time, the students initiated the establishment of the school magazine GP Times, which they have been publishing regularly since 2020. The main goal is to examine the relationship of students to media education and to find out how they subjectively evaluate teaching of media education and its importance.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK