Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poezie Jaroslava Kvapila v 80. a 90. letech 19. století
Název práce v češtině: Poezie Jaroslava Kvapila v 80. a 90. letech 19. století
Název v anglickém jazyce: Poetry of Jaroslav Kvapil in the 1880s and 1890s
Klíčová slova: Jaroslav Kvapil|tzv. predekadence|epigon Jaroslava Vrchlického|básně|fin de siècle
Klíčová slova anglicky: Jaroslav Kvapil|so-called predecadence|epigone of Jaroslav Vrchlický|poems|fin de siècle
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.08.2021
Datum zadání: 17.08.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.09.2021
Datum a čas obhajoby: 13.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce si primárně klade za cíl představit Jaroslava Kvapila jako básníka. Poskytne ucelený přehled o klíčové etapě jeho básnické tvorby v posledních desetiletích 19. století prostřednictvím charakteristiky knižních sbírek autora, a to s přihlédnutím k dobovému kontextu i kritickým ohlasům, k otázce tzv. predekadence a zejména k vlivu poetiky Jaroslava Vrchlického, ke které se Kvapil svou lyrikou hlásil.
Seznam odborné literatury
BEDNAŘÍKOVÁ, Hana: Text, in: Česká dekadence: Kontext, text, interpretace. Brno: CDK, 2000.

BORECKÝ, Jaromír: Jaroslav Kvapil. Praha: Knihtiskárna Bělský a Jeschek,
1918.

BRABEC, Jiří: Patriarchální idyla a příležitostná poezie, in: Poezie na předělu doby: vývojové tendence české poezie koncem let osmdesátých a na počátku let devadesátých 19. století. Praha: ČSAV, 1964.

BURDA, Josef: Jaroslav Kvapil. Život a dílo. Klatovy: Okresní knihovna v Klatovech, 1990.

Česká literatura na předělu století. Ed. Jaroslava Janáčková a Jaroslava Hrabánková. Jinočany: H&H, 2001.

Čtení o Jaroslavu Vrchlickém. Ed. Michal Topor. Praha: IPSL, 2013.

KREJČÍ, František Václav: Konec století. Výbor z pamětí: 1867–1899. Praha: Československý spisovatel, 1989.

KVAPIL, Jaroslav: O čem vím. Sto kapitol o lidech a dějích z mého života. Praha: Nakladatelství Dr. V. Tomsa, 1946.

LANTOVÁ, Ludmila: Jaroslav Kvapil, in: Lexikon české literatury 1 (A-G). Ved. Red. Vladimír Forst. Praha: Academia, 2000.

MED, Jaroslav: Jaroslav Vrchlický a česká literární dekadence, in Česká literatura 22, 1974, č. 5.

SLAVÍK, Ivan: Neznámá devadesátá léta, in: Zpívající labutě: Zapomenutí básníci devadesátých let. Praha: ODEON, 1971.

SVOZIL, Bohumil: V krajinách poezie. Praha: Československý spisovatel, 1979.

SVOZIL, Bohumil: Básnický „svět“ predekadence a dekadence, in: Česká básnická moderna: Poezie z konce 19. století. Praha: Československý spisovatel, 1987.

SVOZIL, Bohumil: Žánrové zastoupení dekadence a symbolismu v české literatuře, in: Česká literatura ve zkratce. Praha: Brána, 2000.

VRCHLICKÝ, Jaroslav in J. K.: Růžový keř. Praha: Bursík a Kohout, 1890.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK