Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České herní komunity na platformě Twitch během koronavirové pandemie a vliv streamerů na fanouškovské vnímání Covidu-19
Název práce v češtině: České herní komunity na platformě Twitch během koronavirové pandemie a vliv streamerů na fanouškovské vnímání Covidu-19
Název v anglickém jazyce: Czech gaming communities on Twitch platform during the pandemic of coronavirus and the influence of streamers on fans´perception of Covid-19
Klíčová slova: Živé streamování, Streamování, Twitch.tv, Online komunity, Covid-19, Smíšený výzkum
Klíčová slova anglicky: Live streaming, Streaming, Twitch.tv, Online communities, Covid-19, Mixed methods research
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Švelch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.08.2021
Datum zadání: 06.08.2021
Datum a čas obhajoby: 22.06.2022 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2022
Oponenti: Mgr. Tereza Fousek Krobová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ATTON, Chris, 2004. An Alternative Internet. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 0748617698. Dostupné z: doi:10.3366/j.ctt1r28rn
BAYM, Nancy K. Personal connections in the digital age. Cambridge: Polity, 2010, vi, 184 s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-0-7456-4332-8.
CAMPBELL, Donald T. a Donald W. FISKE, 1959. Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin. 56(2). ISSN 1939-1455. Dostupné z: doi:10.1037/h0046016
DISMAN, Miroslav, 2011. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměněné vydání. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1966-8.
GANDOLFI, Enrico a Sofia GANDOLFI, 2021. Playing across the social zone - Animal Crossing, gaming communities and connectedness in a time of crisis. Academicus: International Scientific Journal [online]. MMXX(23), 41-51 [cit. 2021-06-08]. ISSN 20793715. Dostupné z: doi:10.7336/academicus.2021.23.03
GRAETZ, Martin, 1981. The origin of Spacewar. Creative Computing. 6(8), 56-67. ISSN 0097-8140.
HENDL, Jan, 2008. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-485-4.
JEŘÁBEK, Hynek, 2003. Měření názorového vůdcovství v českých sociologických výzkumech (PS-škála jako nástroj pro zjišťování názorového vůdcovství). Sociologický časopis. 39(5), 687-706.
JOHNSON, R. Burke, Anthony J. ONWUEGBUZIE a Lisa A. TURNER, 2007. Toward a Definition of Mixed Methods Research. Journal of Mixed Methods Research. 1(2), 112-133. ISSN 1558-6898. Dostupné z: doi:10.1177/1558689806298224
KHAMIS, Susie, Lawrence ANG a Raymond WELLING, 2016. Self-branding, ‘micro-celebrity’ and the rise of Social Media Influencers. Celebrity Studies. 8(2), 191-208. ISSN 1939-2397. Dostupné z: doi:10.1080/19392397.2016.1218292
68
SEDLÁKOVÁ, Renáta, 2014. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.
STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN, 1999. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce. SCAN. ISBN 80-858-3460-X.
ŠEVČÍKOVÁ, Anna, 2014. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5010-1.
VENKATESH, Viswanath, Susan A BROWN a Hillol BALA, 2013. Bridging the Qualitative-Quantitative Divide: Guidelines for Conducting Mixed Methods Research in Information Systems. MIS quarterly [online]. Minneapolis: Management Information Systems Research Center, University of Minnesota, 37(1), 21-54 [cit. 2022-01-25]. ISSN 0276-7783. Dostupné z: doi:10.25300/MISQ/2013/37.1.02
VLČKOVÁ, Kateřina, 2011. Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma?. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Masaryk University Press, 2011, s. 1-6. ISBN 9788021057746. Dostupné z: doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-84
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce je role herních streamů a komunit kolem nich utvořených na životy jejich členů během pandemie Covid-19. Primární oblastí zájmu jsou přitom čeští streameři na platformě Twitch a jejich fanoušci. Práce má dva předpokládané cíle. Prvním z nich je prozkoumat a charakterizovat roli herních streamů v životech fanoušků během pandemie a případnou proměnu této role oproti době před koronavirem. Druhým cílem je zjistit, jaký vliv mají herní streameři na vnímání pandemie (omezení, očkování) mezi svými fanoušky a zda je tento vliv vědomý. Práce bude rozdělena na kvantitativní a kvalitativní část. V kvantitativní části se chci věnovat fanouškům a jejich vnímání streamů během pandemie. Kvalitativní část bude věnována jak fanouškům, tak influencerům. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů sestavených na základě dotazníkového šetření se pokusím proniknout hlouběji do problematiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK