Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika personální práce ve škole
Název práce v češtině: Specifika personální práce ve škole
Název v anglickém jazyce: Specifics of personnel work at school
Klíčová slova: personální práce, pracovní činnosti, kritéria, specifikace, hodnocení, řízení lidských zdrojů, personální administrativa
Klíčová slova anglicky: personnel work, work activities, criteria, specifics, evaluation, human resource management, personnel administration
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2020
Datum zadání: 21.09.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je určit specifika personální práce v mateřské škole s jednou třídou a s více třídami.

Práce bude zpracována v souladu s příslušným opatřením děkana.
Seznam odborné literatury
KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3.
ŠIKÝŘ, Martin. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2014. Manažer. ISBN 978-80-247-5212-9.
ŠIKÝŘ, Martin. Personalistika pro manažery a personalisty 2., aktualizované a doplněné vydání Martin Šikýř. 2016. ISBN 9788024758701.
ŠIKÝŘ, Martin, David BOROVEC a Irena TROJANOVÁ. Personalistika v řízení školy. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-264-1.
TROJAN, Václav. Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení: Head teacher as an essential factor of educational leadership. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2019. ISBN 978-80-7603-032-9.
TROJANOVÁ, Irena. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7478-656-3.
TROJANOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-899-2.
Předběžná náplň práce
Ve své zvolené bakalářské práci se zabývám jednou z ryze manažerských funkcí, která je nazývána Personální práce nebo také Řízení lidských zdrojů. Téma Personální práce zahrnuje širokou škálu činností, které jsou velmi důležité pro zajištění správného chodu školy, protože všichni zaměstnanci svým pracovním výkonem přispívají k dosažení hlavního cíle organizace.
Teoretická část obsahuje nejprve seznámení s historií personalistiky a zároveň jsou zde popisovány personální činnosti obecného charakteru, které jsou využívány výhradně ve školském prostředí. K charakteristice jednotlivých činností je využito dostupné odborné literatury a platné legislativy. Personální činnosti nebo řízení lidských zdrojů ve škole zajišťuje ředitel školy nebo jím pověřený jiný vedoucí pedagogický pracovník. Výkon personalistiky a řízení lidského sektoru ve škole je jednou z hlavních činností ředitele školy nebo jiného vedoucího pracovníka.
Praktická část se pak zaměřuje na některé mateřské školy na okrese Praha východ. Analýzu místa, kde vznikly jednotřídní mateřské školy, vyjadřují konkrétní grafy a tabulky. K naplnění stanovených cílů je použit kvalitativní výzkum a zvolenou metodou se stal rozhovor.
Konečným cílem práce je přiblížení personální práce v malé mateřské škole a její následné srovnání v mateřské škole jednotřídní a v mateřské škole s více třídami.
Přijetí kvalitního a schopného zaměstnance, ať pedagogického nebo provozního je důležitým a hlavním faktorem, který ovlivňuje bezproblémový a kvalitní chod pedagogické instituce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my chosen bachelor's thesis, I’ve been dealing with one of the risks of managerial functions, which is called Personnel Work or Human Resource Management. The topic of Personnel Work includes a wide range of activities that are very important for ensuring the proper operation of the school, because all employees contribute to the achievement of the main goal of the organisation.
The first, theoretical part, contains an introduction to the history of human resources and at the same time there are personnel activities of a general nature described, which are used exclusively in the school environment. The available professional literature and valid legislation are used to characterise individual activities. Personnel activities or human resources management at the school are provided by the school principal or another senior pedagogical staff member authorised by him. The performance of human resources and human sector management in the school is one of the main activities of the school principal or other manager.
Then, the practical part focuses on some kindergartens in the district of Prague East. The analysis of the place where one-class kindergartens were established is expressed by specific graphs and tables. Qualitative research is used to fulfill the set goals and as a method to achieve that was chosen the interview.
The final goal of the work is to approach the personnel work in the kindergarten and its subsequent comparison in a one-class kindergarten and in a kindergarten with more classes.
The acceptance of a quality and capable employee, whether pedagogical or operational, is an important and main factor that affects the problematic and quality operation of a pedagogical institution without any problems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK