Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
An Examination of Household Energy Conservation Behavior in the Framework of Theory of Planned Behavior and Norm Activation Model: Prague Case
Název práce v češtině: Výzkum šetření energiemi v domácnosti ve světle teorie plánovaného chování a modelu aktivovaných norem
Název v anglickém jazyce: An Examination of Household Energy Conservation Behavior in the Framework of Theory of Planned Behavior and Norm Activation Model: Prague Case
Klíčová slova: spotřeba energie, úspora energie v domácnosti, pro-environmentální chování, teorie plánovaného chování, model aktivace norem, modelování strukturálních rovnic
Klíčová slova anglicky: Energy Consumption, Household Energy Conservation, Pro-Environmental Behavior, Theory of Planned Behavior, Norm Activation Model, Structural Equation Modeling
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.07.2021
Datum zadání: 22.07.2021
Datum a čas obhajoby: 20.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK210, 210, Malá učebna, 2.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1) ABRAHAMSE, W., & Steg, L. (2009). How do socio-demographic and psychological factors relate to households’ direct and indirect energy use and savings? Journal of Economic Psychology, 30(5), 711–720. doi:10.1016/j.joep.2009.05.006
2) AJZEN, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749- 5978(91)90020-T
3) CLEMENT, C. A., Henning, J. B., & Osbaldiston, R. (2014). Integrating Factors that Predict Energy Conservation: The Theory of Planned Behavior and Beliefs about Climate Change. Journal of Sustainable Development, vol. 7 (6), pp. 46-69. doi:10.5539/jsd.v7n6p46
4) DE GROOT, J. I. M., & Steg, L. (2009). “Morality and Prosocial Behavior”: The Role of Awareness, Responsibility, and Norms in the Norm Activation Model. The Journal of Social Psychology, 149(4), 425–449. doi:10.3200/socp.149.4.425-449
5) SCHWARTZ, S. H. (1977). Normative influence on altruism. In L. Berkowitz (Ed.). Advances in experimental social psychology (Vol. 10, pp. 221–279). New York: Academic Press.
6) WANG Z., Zhang B., & Li, G. (2014) "Determinants of energy-saving behavioral intention among residents in Beijing: Extending the theory of planned behavior", 124 Journal of Renewable and Sustainable Energy 6, 053127 https://doi.org/10.1063/1.4898363
Předběžná náplň práce
Cílem této magisterské práce je prozkoumat socio-psychologické motivace a demografické faktory související s tím, jak lidé provádějí chování orientované na úsporu energie v oblasti domácnosti. Z tohoto důvodu byly komplexně prozkoumány dva přístupy k této sociologické problematice, a to teorie plánovaného chování a model aktivace norem, aby mohly být adekvátně zkombinovány do jednoho experimentálního modelu, který by určil a pomohl vysvětlit motivaci k energeticky úsporného chování v
domácnostech. Celkem bylo dotazáno 303 respondentů, kteří mají bydliště v Praze, a to sdílením online dotazníku v různých facebookových skupinách mezi 28. dubnem 2021 a 3. červencem 2021.Pro testování vytvořených hypotéz podle vyvinutého modelu výzkumné studie bylo použito modelování strukturálních rovnic a analýza ANOVA. Ve výsledku zjištění ukazují, že kombinace teorie plánovaného chování a modelu aktivace norem poskytuje slibné výsledky při vysvětlování socio-psychologických motivací chování orientovaného na úsporu energie v domácnostech. Autor práce dospěl k závěru, že sociální normy mají pozitivní vliv na osobní normy a dále osobní normy mají pozitivní dopad na intence, a proto dané intence přímo ovlivňují energeticky úsporné chování v domácnostech. Kromě toho je pozorován pokles v úrovni energeticky úsporného chování u jednotlivců s vyššími příjmy a větší velikostí domácnosti, zatímco
jedinci s vysokou úrovní vzdělání mají tendenci provádět úsporu energie více než jednotlivci s nižší úrovní vzdělání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This M.A. thesis aims at investigating the socio-psychological motivations and demographic factors related to how individuals perform energy conservation behavior in the household domain. For this reason, two approaches to this sociological issue, the Theory of Planned Behavior and Norm Activation Model, were comprehensively examined to be adequately combined into one experimental model that would determine and help to explain the motivations on the energy conservation behaviors in households. In total, 303 respondents were surveyed who have a residency in Prague by sharing an online-based questionnaire in various Facebook groups between April 28, 2021, and July 3, 2021. In order to test the created hypotheses according to the developed model of the research study, structural equation modeling and ANOVA analysis were employed. As a result, the findings show that combining the Theory of Planned Behavior and the Norm Activation Model gives promising results in explaining the socio-psychological motivations of household energy conservation behaviors. The author of the thesis concludes that social norms have a positive influence on personal norms, and further the personal norms have a positive impact on intentions, and therefore the intentions directly impact the household energy conservation behavior. In addition, a decrease is being observed in energy conservation behavior when the individuals have higher income and larger household size, whereas individuals with a high level of education tend to perform energy conservation more than individuals with a lower level of education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK