Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpora pohybové výchovy u žáků se zdravotním oslabením
Název práce v češtině: Podpora pohybové výchovy u žáků se zdravotním oslabením
Název v anglickém jazyce: Support of physical education for pupils health weakening
Klíčová slova: tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova, děti, zdravý životní styl, kurikulum
Klíčová slova anglicky: physical education, health physical education, children, healthy life style, curiculum
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2017
Datum zadání: 02.02.2017
Datum a čas obhajoby: 23.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka vyhledá a rozpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Vypracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice. V souladu se zvolenou výzkumnou metodologií navrhne, připraví a realizuje empirické šetření. Provede analýzu dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky šetření s teoretickými poznatky, navrhne doporučení pro praxi.
Veškeré zásadní kroky studentka průběžně konzultuje s vedoucí práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům Opatření děkana.
Seznam odborné literatury
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vyd. 3. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-568-4.
BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: texty k distančnímu vzdělávání. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-158-4
FIALOVÁ, Ludmila. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2885-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK