Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etická reflexe přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči v České republice
Název práce v češtině: Etická reflexe přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči v České republice
Název v anglickém jazyce: Ethical reflection of access of undocumented immigrants to healthcare in the Czech Republic
Klíčová slova: migrace; iregulérní migranti; lidská práva; zdravotní péče; zdravotnický systém; Česká republika
Klíčová slova anglicky: migration; undocumented immigrants; human rights; health care; health care system; Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: ThLic. Petr Štica, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2021
Datum zadání: 29.06.2021
Datum a čas obhajoby: 11.01.2023 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:29.11.2022
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2023
Oponenti: doc. Mgr. David Bouma, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Samostatná práce s odbornou literaturou. Pravidelné konzultace s vedoucím práce.
Seznam odborné literatury
BARŠOVÁ, Andrea – BARŠA, Pavel. Přistěhovalectví a liberální stát: Imigrační a integrační politiky v USA., západní Evropě Česku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. ISBN 80-210-38-75-6.
ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo. Praha: Linde, 2012. ISBN 378-80-7201-887-1.
DRBOHLAV, Dušan a kol. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Praha: SLON, 2010.
DUGUET, Anne-Marie – BÉVIÉRE, Bénedicte. Access to Health Care for Illegal Immigrants: a Specific Organization in France. In: European Journal of Health Law 18 (2011), 27-35.
HNILICOVÁ, Helena – DOBIÁŠOVÁ, Karolína. Migrants´ Access to Healthcare in the Czech Republic: Ethical Challenges. In: WESTRA, L.; SOSKOLNE, Colin L.; SPADY, Donald W. (ed). Human Health and Ecological Integrity and Human Rights. New York: Routlege, Taylor and Francis, 2012, 132-141.
HNILICOVÁ, Helena ¬– JANEČKOVÁ, Hana. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-592-9.
LAFLEUR, Jean-Michael – VINTILA, Daniela. Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 1): Comparing Access to Welfare Entitlements. Liege: IMISCOE, 2020. ISBN 978-3-030-51240-8.
MYLIUS, Maren et al. (Hg.). Medizin für »Menschen ohne Papiere«: Menschenrechte und Ethik in der Praxis des Gesundheitssystems. Göttingen: V & R Unipress, 2011. ISBN 978-3-89971-844-7.
MYLIUS, Maren; DREESMAN, Johannes; ZÜHLKE, Christel; MERTENS, Elke. Hemmnisse abbauen, Gesundheit fördern: die Gesundheitsversorgung von Migrierten ohne Papiere im Rahmen eines Modellprojectes in Niedersachsen, 2016-2018. In: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz. 2019, č. 8, 927-934.
SUTOR, Bernard. Politická etika. Praha: Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-17-8.
ŠTICA, Petr. Cizinec v tvých branách: Biblické podněty pro etickou reflexi migrace. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1824-1.
ŠTICA, Petr. Etika a migrace: vybrané otázky současné imigrace a imigrační politiky. Ostrava: Moravapress, 2014. ISBN 978-80-87853-20-7.
ŠTICA, Petr. Migrace a státní suverenita. Oprávnění a hranice přistěhovalecké politiky z pohledu křesťanské sociální etiky. Kostelní Vydří: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-87378-75-5.
ŠTICA, Petr. Ethische Fragen zur aktuellen Regelung des Zugangs von Immigranten aus Drittstaaten zum Arbeitsmarkt in der Tschechischen Republik. In: Ethik und Gesellschaft 2/2013: Arbeit und Migration, 22 s. Download unter: http://www.ethik-und-gesellschaft.de/mm/EuG-2-2013_Stica.pdf.
ELEKTRONICKÉ ZDROJE:
ČIŽINSKÝ, Pavel. Patří cizinci do veřejného zdravotního pojištění? https://www.img.cas.cz/files/2014/10/CizinskyPatri_cizinci_do_verejneho_zdravotniho_pojisteni.pdf
EUR- Lex. Acces to European Union law. Listina základních práv Evropské Unie [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
Ministerstvo vnitra ČR. Obecně o legální migraci z pohledu ministerstva vnitra. mvcr.cz. [online]. 2021. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/legalni-migrace.aspx
Ministerstvo vnitra ČR. Nelegální migrace. mvcr.cz [online]. 2021. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/nelegalni-migrace-v-ceske-republice.aspx
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Dokument Zdraví 2020.mzcr [online]. Naposledy změněno 29.1.2014. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/zdravi2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-nemoci-2/
Zákon č.48 ze dne 28.3.1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 1997, částka 16. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48
Zákon č. 176 ze dne 16.7.2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2019, částka 77. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-179
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Etická reflexe přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči v České republice“ identifikuje a popisuje eticky relevantní aspekty přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči v České republice. Dále se diplomová práce zabývá otázkou dostupnosti zdravotní péče z hlediska lidských práv a rolí státu jako garanta lidských práv.
Cílem práce je reflektovat dané téma z etické a lidskoprávní perspektivy a navrhnout opatření v oblasti legislativní úpravy stran zdravotního pojištění a migrační politiky, která pomohou při eticky odpovědném a lidskoprávně orientovaném řešení přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči v České republice

Předběžná struktura práce:
Úvod
1. Situace iregulérních migrantů v České republice
- Imigrační politika ČR – Iregulérní migrace a její příčiny – Iregulérní migranti v České republice a jejich situace
2. Legislativní rámec přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči v České republice
- Zdravotnický systém České republiky – Podmínky přístupu cizinců ke zdravotní péči – Bariéry přístupu cizinců ke zdravotnímu pojištění
3. Právo na zdraví/přístup ke zdravotní péči jako jedno ze základních lidských práv
- Dokumenty a legislativa související s právem na zdraví – Stát jako garant lidských práv
4. Napětí mezi lidskoprávním konceptem přístupu ke zdravotní péči a skutečným stavem
- Situace v jiných evropských zemích – Situace v České republice
5. Podněty pro českou legislativní úpravu a praxi stran přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči
- Aktéři podílející se na opatřeních – Návrhy opatření na poli zdravotní politiky – Návrhy opatření na poli migrační politiky
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis „Ethical reflection of access of undocumented immigrants to healthcare in the Czech Republic“ deals with ethically relevant aspects of access of undocumented immigrants to healthcare and healthcare system in the Czech Republic. The thesis focuses on healthcare in relation to human rights and on the role of states as a guarantor of human rights.
The diploma thesis will reflect this topic from perspective of human rights and from ethical perspective. The thesis aims to propose measures of legislation scope in area of healthcare as well as immigration politics in the Czech Republic, which should contribute to find ethically responsible and human rights-oriented solution concerning the access of undocumented immigrants to healthcare and healthcare system.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK