Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náročné chování dětí v mateřské škole
Název práce v češtině: Náročné chování dětí v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Challenging behavior of children in kindergarten
Klíčová slova: Náročné chování, rodina, mateřská škola, děti, výchova
Klíčová slova anglicky: Challenging behavior, family, kindergarten, children, education
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Kubíčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2021
Datum zadání: 23.06.2021
Datum a čas obhajoby: 13.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Marta Štrinclová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zaměřuje na děti v mateřské škole, u nichž se projevuje náročné chování. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, a to z teoretické a praktické části. V teoretické části je vymezen rozdíl mezi problémovým chováním a poruchou chování, a taktéž jsou zde popsány různé příčiny vzniku náročného chování. Další část je věnována rodině jako vlivnému prostředí, jež může jedince v předškolním věku stimulovat jak pozitivně, tak i negativně. Následně je uvedena kapitola, která se zaměřuje na mateřskou školu jako instituci, ve které se setkáváme s náročným chováním dětí. Také se zde uvádí závažnost spolupráce pedagogů s rodiči, diferenciace projevů náročného chování a taktéž rozličné přístupy doporučované odborníky, jakými lze dosáhnout žádoucího chování u těchto dětí. Teoretické poznatky, jež jsem získala studiem mnoha publikací, doplňuji taktéž praktickými poznatky, které jsem získala skrze rozhovory a dotazníky s deseti pedagogy ze tří mateřských škol. Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat problematiku náročného chování dětí v mateřských školách a zjistit, které z přístupů pedagogů jsou vhodné.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work focuses on children in kindergarten who show difficult behavior. The bachelor thesis consists of two parts, namely the theoretical and practical part. The theoretical part defines the difference between problem behavior and behavioral disorder, and also describes the various causes of challenging behavior. The next part is devoted to the family as an influential environment that can stimulate individuals in preschool age both positively and negatively. Subsequently, there is a chapter that focuses on kindergarten as an institution in which we encounter challenging behavior of children. It also mentions the importance of cooperation between teachers and parents, the differentiation of manifestations of challenging behavior, as well as the various approaches recommended by experts, which can achieve the desired behavior in these children. I also supplement the theoretical knowledge I gained by studying many publications with practical knowledge I gained through interviews and questionnaires with ten teachers from three kindergartens. The aim of the bachelor's thesis was to examine the issue of challenging behavior of children in kindergartens and to find out which of the approaches of teachers are appropriate.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK