Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti výstavy a její následné edukační transformace
Název práce v češtině: Možnosti výstavy a její následné edukační transformace
Název v anglickém jazyce: Possibilities of the Exhibition and Its Educative Follow-up
Klíčová slova: Výstava, edukace, muzejní a galerijní pedagogika, transformace kulturního obsahu, vizuální gramotnost
Klíčová slova anglicky: Exhibition, education, museum and gallery pedagogy, transformation of cultural contents, visual literacy
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2021
Datum zadání: 10.07.2021
Datum a čas obhajoby: 10.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
S oporou v odborné literatuře pojednejte aktuální tendence muzejní a galerijní pedagogiky se zřetelem k specifice muzejní edukace, média komiksu a vizuální gramotnosti. Vybrané charakteristiky vztáhněte ke konkrétním příkladům ze současné praxe vybraných institucí. Na tomto pozadí reflektujte v praktické části svoje vlastní zkušenosti z edukace v Národním pedagogickém muzeu a Knihovně J. A. Komenského. Představíte specifickou výstavu a její kurátorské (autorské ) pojetí, její edukační možnosti a příslušné lektorské programy, metodické přístupy, pracovní listy a všechny prvky, které se k obsahu výstavy vztahují a vytvářejí tak oporu učení v kurikulární oblasti umění a kultura.
Seznam odborné literatury
Fry, A., Wilson, J. & Overby, C. (2013). Teaching the design of narrative visualization for financial literacy. Art, Design & Communication in Higher Education, 12(2), 159–177.

Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku [online]. , 64 [cit. 2021-7-8]. ISSN 1804-7106. Dostupné z: file:///C:/Users/PC/Downloads/225-Text%20%C4%8Dl%C3%A1nku-9651-1-10-20201219.pdf

JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum: edukační fenomén pro 21. století. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-090-5.

FIŠEROVÁ, Zuzana. Vizuální gramotnost jako základní soubor kompetencí empirického diváka pro tvorbu a čtení významů kulturních artefaktů [online]. Praha, 2015 [cit. 2021-7-8]. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/64204/140043815.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze.

KAPUSTOVÁ, Irena. Cesty a možnosti současné muzejní a galerijní pedagogiky. EMuzeum [online]. 2018, , 5 [cit. 2021-7-9]. Dostupné z: http://emuzeum.cz/muzeologie-a-metodika/teoreticke-texty/cesty-a-moznosti-soucasne-muzejni-a-galerijni-pedagogiky


FULKOVÁ, Marie, Lucie HAJDUŠKOVÁ JAKUBCOVÁ a Vladimíra SEHNALÍKOVÁ. Vzdělávání v oblasti kulturní identity národa se zaměřením na galerie, muzea a školy.: Možnosti realizace vzdělávacího programu v galerii a muzeu ve spolupráci se školou [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013 [cit. 2021-7-9]. Dostupné z: https://kvv.pedf.cuni.cz/KVV2-102-version1-editovana_metodika1predskolaoprava.pdf
Předběžná náplň práce
Diplomantka se podílí na konkrétním edukačním programu k výstavě podle zadání muzea
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The applicant is supposed to participate in a particular education program for an exhibition in accordance with the museum assignment
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK