Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sekuritizácia a stigmatizácia drog na Slovensku a jej vplyv na samotných užívateľov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Sekuritizácia a stigmatizácia drog na Slovensku a jej vplyv na samotných užívateľov
Název práce v češtině: Sekuritizace a stigmatizace drog na Slovensku a jejich vliv na samotné uživatele
Název v anglickém jazyce: Securitization and Stigmatizaton of Illicit Drugs in Slovakia and their Impact on Users
Klíčová slova: sekuritizácia, stigmatizácia, stigma, Slovensko, drogy, užívatelia drog
Klíčová slova anglicky: securitization, stigmatization, stigma, Slovakia, illicit drugs, drug users
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: Filip Vostal, D.Phil.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2021
Datum zadání: 09.06.2021
Datum a čas obhajoby: 26.01.2023 11:40
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK313, 313, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2022
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2023
Oponenti: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BUZAN, Barry, 1983. People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations. 16 Ship Street, Brighton, Sussex: Wheatsheaf Books Ltd. ISBN 0-7108-0106-8.
BUZAN, Barry, Morten KELSTRUP, Pierre LEMAITRE, Elzbieta TROMER a Ole WÆVER, 1990. The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era. 25 Floral Street, London WC2E 9DS: Printer Publishers. ISBN 0-86187-142-1.
BUZAN, Barry, Ole WÆVER a Jaap DE WILDE, 1998. Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Reinner Publishers, Inc. ISBN 1-55587-784-2.
CORRIGAN, Patrick W. a Petra KLEINLEIN, 2005. The Impact of Mental Illness Stigma. V: Patrick W. CORRIGAN, ed. On the stigma of mental illness: Practical strategies for research and social change. [online]. Washington: American Psychological Association, s. 11–44 [cit. 27.5.2022]. ISBN 978-1-59147-189-9. Dostupné na: doi:10.1037/10887-001
CRICK, Emily, 2012. Drugs as an existential threat: An analysis of the international securitization of drugs. International Journal of Drug Policy [online]. 2012, roč. 23, č. 5, s. 407–414. ISSN 09553959. Dostupné na: doi:10.1016/j.drugpo.2012.03.004
EMMERS, Ralph, 2013. Securitization. V: Alan COLLINS, ed. Contemporary Security Studies. Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP: Oxford University Press, Third Edition. ISBN 978-0-19-969477-8.
FEDAČKO, Jaroslav, 2007. Drogová politika SR - sociologická reflexia diskurzu a metód. Sociológia. 2007, roč. 38, č. 2.
GOFFMAN, Erving, 1963. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Engelwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall Inc. ISBN 63-19438.
HUYSMANS, Jef, 1998a. Question of the Limit: Desecuritization and the Aesthetics of Horror in Political Realism. Millennium: Journal of International Studies. 1998, roč. 27, č. 03, s. 569–589. ISSN 0305-8298.
HUYSMANS, Jef, 1998b. Revisiting Copenhagen: Or, On the Creative Development of a Security Studies Agenda in Europe. European Journal of International Relations. 1998, roč. 4, č. 4, s. 479–505. ISSN 1354-0661.
Předběžná náplň práce
Práca sa bude zaoberať stigmatizáciou a sekuritizáciou drogovej problematiky v Slovenskom prostredí, pričom bude doplnená o názory samotných užívateľov, ktoré ukážu, ako na nich súčasné vnímanie užívania drog vplýva.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will deal with the stigmatization and securitization of the illicit drug issue in the Slovak environment, complemented by the opinions of the users themselves, which will show how the current perception of drug use affects them.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK