Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vláda Marca Aurelia aneb stoicismus v politických rozhodnutích
Název práce v češtině: Vláda Marca Aurelia aneb stoicismus v politických rozhodnutích
Název v anglickém jazyce: The Reign of Marcus Aurelius: Stoicism in Political Decisions
Klíčová slova: Marcus Aurelius, stoicismus, filozofie, Římská říše, císař, vláda, politická rozhodnutí
Klíčová slova anglicky: Marcus Aurelius, Stoicism, philosophy, Roman Empire, emperor, reign, political decisions
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Halamka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.05.2021
Datum zadání: 30.05.2021
Datum a čas obhajoby: 06.06.2022 08:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK312, 312, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2022
Oponenti: Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ACKEREN, Marcel van. A Companion to Marcus Aurelius. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2012. ISBN
978-1-405-19285-9.

ADAMS, Geoffrey. Marcus Aurelius in the Historia Augusta and Beyond. Washington DC: Lexington
Books, 2012. ISBN 978-0739176382.
AURELIUS ANTONINUS, Marcus. Hovory k sobě. Praha: Arista and Baset, 2011. ISBN 978-80-86410-
63-0.

BIRLEY, Anthony. Marcus Aurelius A Biography. Londýn: Routledge, 1993. ISBN 9780415171250.

EPIKTÉTOS. Moudrost stoika Epikteta. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-7198-047-1.

EPIKTÉTOS. Rozpravy. Praha: Svoboda, 1972.

HOURLY HISTORY. Marcus Aurelius: A Life From Beginning to End. Scotts Valley: CreateSpace, 2018.
ISBN 9781987471052.

MCLYNN, Frank. Marcus Aurelius: Warrior, Philosopher, Emperor. Londýn: Bodley Head, 2010. ISBN
0224072927.

RIST, John Michael. Stoická filosofie. Praha: Oikoymenh, 1998. ISBN 80-86005-06-5.

SENECA, Lucius Annaeus. Dopisy psané stoikem. Praha: Rybka Publishers, 2018. ISBN 978-80-87950-
51-7.

SENECA, Lucius Annaeus. Myšlenky. Bratislava: Nestor, 1999. ISBN 80-88801-74-5.

SENECA, Lucius Annaeus. O duševnim klidu. 2. Praha: Baset, 2004. ISBN 80-86410-43-9.

SENECA, Lucius Annaeus. Útěchy. Praha: Odeon, 1977. ISBN 01-099-77.
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je zjistit, do jaké míry byla vláda Marca Aurelia ovlivněna stoicismem a do jaké míry jeho politická rozhodnutí korelovala s jeho stoickým přesvědčením.
Práce bude rozdělena do několika částí. Úvodní část se bude věnovat teorii stoicismu. Tato část se bude snažit zmapovat a zpracovat hlavní znaky stoicismu a bude založena především na antických filozofických dílech od Senecy (O duševním klidu, Dopisy psané stoikem, Útěchy, Myšlenky) a Epiktéta (Rozpravy, Moudrost stoika Epikteta), kteří patří mezi významné představitele tohoto směru. Kromě antické literatury zde bude využita i literatura od významného britského vědce starověké filozofie Johna Rista. Druhá část se bude věnovat jedinému dílu Marca Aurelia – knize Hovory sobě. V této části bude provedena obsahová analýza textu, kde si práce dává za cíl textu porozumět a dokázat tak pochopit a zpracovat myšlenky autora. Tato část tedy bude uceleným pohledem na přesvědčení a filozofii Marca Aurelia získané z jeho myšlenek. Ve třetí části bude použita komparace dat z první a druhé části – do jaké míry myšlení a filozofie Marca Aurelia korelují se stoicismem – a položí tak základ pro zodpovězení první výzkumné otázky: „Do jaké míry byl Marcus Aurelius ovlivněn stoicismem?“ Další část bude obsahovat biografickou analýzu, která si klade za cíl detailně přiblížit život Marca Aurelia. Nejpodrobněji pak bude zaměřena na jeho významná politická rozhodnutí, která za své vlády jako císař učinil, což bude použito v závěrečné části práce. Tato část bude převážně přehledem historických faktů a událostí, které budou získány z historiografické literatury. V závěrečné části práce pak bude zodpovězena druhá výzkumná otázka: „Do jaké míry byla politická rozhodnutí Marca Aurelia ovlivněna stoicismem?“ Zde bude opět provedena komparace dat, a to ze všech předešlých částí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to determine to what extent the reign of Marcus Aurelius was influenced by Stoicism and to what extent his political decisions correlated with his Stoic beliefs.
The thesis will be divided into several parts. The introductory part will deal with the theory of Stoicism. This part will try to map and elaborate the main features of Stoicism and will be based mainly on the ancient philosophical works by Seneca (On the Tranquillity of Mind, Letters from a Stoic, On Consolation, etc.) and Epictetus (The Discourses, Enchiridion of Epictetus), who are among the important representatives of this philosophical movement. In addition to ancient literature, literature by an eminent British scholar of ancient philosophy, John Rist, will be used. The second part will be devoted to Marcus Aurelius' only work, Meditations. In this part, a content analysis of the text will be carried out, where the thesis aims to understand the text and thus be able to understand and process the author's ideas. This section will therefore be a comprehensive look at the beliefs and philosophy of Marcus Aurelius obtained from his thoughts. Part three will use a comparison of the data from parts one and two - to what extent do Marcus Aurelius' thoughts and philosophy correlate with Stoicism - to lay the foundation for answering the first research question: "To what extent was Marcus Aurelius influenced by Stoicism?" The next section will contain a biographical analysis that aims to provide a detailed view on Marcus Aurelius' life. This part will then focus on the important political decisions he made during his reign as emperor, which will be used in the final part of the thesis. This part will be mainly a review of historical facts and events that will be obtained from the historiographical literature. The final part of the thesis will then answer the second research question: "To what extent were Marcus Aurelius' political decisions influenced by Stoicism?" Here again, a comparison of data from all the previous sections will be made.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK