Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jiřina Adamcová a křesťanské náměty v její tvorbě
Název práce v češtině: Jiřina Adamcová a křesťanské náměty v její tvorbě
Název v anglickém jazyce: Jiřina Adamcová and Christian themes in her artwork
Klíčová slova: Jiřina Adamcová, evangelická spiritualita, české umění 20. století, křesťanské motivy ve výtvarném umění, Bible v umění, křesťanská ikonografie, koláž, grafika, malba, vzkříšení Páně v umění, pieta
Klíčová slova anglicky: Jiřina Adamcová, evangelical spirituality, Czech art of 20. century, Christian motifs in art, Bible in art, Christian iconography, collage, graphic arts, painting, resurrection of Jesus in art, pietà
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2021
Datum zadání: 24.05.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.06.2021
Datum a čas obhajoby: 14.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:14.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2021
Oponenti: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Prameny a stav bádání
3. Život a dílo Jiřiny Adamcové
4. Tvorba Jiřiny Adamcové se zaměřením na dílo s křesťanskou tematikou
4. 1. Časové a tematické vymezení
4. 2. Popis díla Jiřiny Adamcové
4. 3. Biblická témata
4. 4. Význam textu, který vkládá Adamcová do díla
4. 5. Cyklus Piet
4. 6. Cyklus Vzkříšení
5. Závěr
Seznam odborné literatury
Seznam literatury:
ADAMCOVÁ/VESELÁ/NYTL/HORSKÁ 2012 — Jiřina ADAMCOVÁ / Miroslav VESELÝ /
Radim NYTL / Andrea HORSKÁ: Terezínská řeka času (kat. výst.). Terezín 2012
ALLMEN 1991 — Jean Jacques von ALLMEN (ed.): Biblický slovník. Praha 1991
BOHÁČ 1977 — Jiří M. BOHÁČ (ed.): Jiřina Adamcová: grafika a mozaika, Zdeněk
Krybus: Plastiky (kat. výst.). Praha 1977
FORMÁNEK 1959 — Václav Formánek (ed.): IV. Přehlídka československého
výtvarného umění (kat. výst.). Praha 1959
FOUILLOUX 1992 — Danielle FOUILLOUX (ed.): Slovník biblické kultury. Praha 1992
GIORGI 2005 — Rosa GIORGI: Angels and demons in art. Los Angeles 2005
GOLDBERG 2010 — Alena GOLDBERG (ed.): Jiřina Adamcová: Andělé – Piety (kat.
výst.). Dobříš 2010.
GOLDBERG 2015 — Alena GOLDBERG (ed.): Jiřina Adamcová: Vzkříšení – příběh
prázdné lunety (kat. výst.). Dobříš 2015.
HALÍŘOVÁ – MÍKOVÁ 1967 — Marie HALÍŘOVÁ – MÍKOVÁ (ed.): Z grafických sbírek
galerie hl. m. Prahy. Praha 1967
HALL 2008 — James HALL: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha
– Litomyšl 2008
HLAVÁČEK 1978 — Luboš HLAVÁČEK: Současná grafika (II). Praha 1978HLAVÁČEK 1986 — Luboš HLAVÁČEK (ed.): Jiřina Adamcová (kat. výst.). Praha 1986
HEINZ – MOHR 1999 — Gerd HEINZ – MOHR: Lexikon symbolů obrazy a znaky
křesťanského umění. Praha 1999
HOŠKOVÁ a kol. 1993 — Simeona HOŠKOVÁ a kol.: Grafika – obrazová
encyklopedie české grafiky osmdesátých let. Praha 1993
HOŠKOVÁ 1995 — Simeona HOŠKOVÁ (ed.): Poselství mezi písmem a obrazem
INTER-KONTAKT-GRAFIK ’95 PRAHA-KRAKOV (kat. výst.). Praha 1995
CHODURA/KLIMEŠOVÁ/KŘIŠŤAN 2001 — Radko CHODURA / Věra KLIMEŠOVÁ / Alois
KŘIŠŤAN: Slovník pojmů sakrálního výtvarného umění. Kostelní vydří 2001
KALIVAR 1961 — Miroslav KALIVAR (ed.): Jiřina Adamcová – Jiří Dušek Galerie
mladých (kat. výst.). Praha 1961
KALIVAR 1965 — Miroslav KALIVAR (ed.): Jiřina Adamcová – Věra Merhautová
Cyklus Mládí (kat. výst.). 1965
KOLÁŘ/KOLÁŘOVÁ TAKÁCSOVÁ 2017 — Ondřej KOLÁŘ / Kornélie KOLÁŘOVÁ TAKÁCSOVÁ:
Život mi dává stále nová témata, Tvorba je pro mě sloup života. In: Český bratr
7/8, 2017, 38–41
KOLÁŘOVÁ 2014 — Kornélie KOLÁŘOVÁ: Editorial. In: Misiologické fórum, 2014, 3–
4
KOSTKA 1976 — Zdeněk KOSTKA (ed.): Žena v současné tvorbě (kat. výst.). Praha
1976
KŘÍŽ/ADAMCOVÁ 2014 — Zdeněk KŘÍŽ / Jiřina ADAMCOVÁ: Jiřina Adamcová: Z
rozhovoru Zdeňka Kříže s Jiřinou Adamcovou pro časopis Nota Nebe. In: Brána
6/2014, měsíčník sboru Českobratrské církve evangelické v Praze – Braníku,
2014, 6-7
LAUDA 1981 — Bořivoj LAUDA (ed.): Československá pokroková grafika (kat.
výst.). České Budějovice 1981
LUNCAR 2017 — Jiří LUNCAR: Paleta malířů v Čechách, na moravě a Slezsku. Praha
2017
LURKER 1999 — Manfred LURKER: Slovník biblických obrazů a symbolů. Praha
1999
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce představuje dosud ne příliš probádané dílo umělkyně pocházející z evangelického prostředí – Jiřiny Adamcové. Práce se zaměřuje na její obrazy s křesťanskou tematikou a mapuje způsob, jakým Adamcová pracovala s niterným spirituálním sdělením formou kombinované techniky. Právě propojení malby, kresby a grafiky s biblickými verši, básněmi a deníkovými texty je důležitou součástí její tvorby. Dílo je v této práci zasazeno do kontextu křesťanské symboliky, do kontextu života umělkyně a osobního pojetí víry Jiřiny Adamcové. Pro tuto analýzu tvorby se práce zaměřuje obzvlášť na cykly Vzkříšení a Piety, které jsou zkoumány z ikonografického hlediska, i metodou ikonologie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis presents the work of the artist – Jiřina Adamcová coming from evangelical origins and who has not been so far researched that much. The thesis focuses on her painting with a Christian topic and presents the way of delivering Adamcová’s inner spiritual view in the form of combined technique. Actually, the combination of the painting drawing and the graphics with biblical verses, poems and her text from diary it is very much important part of her work. The thesis sets her art in the context of Christian symbolism, her life and the personal conception of Jiřina Adamcová faith. For this analysis of her work, bachelor thesis focuses especially on the cycles of the Resurrection and Pieta, which are examined from iconographic perspective as well as from the method of iconology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK