Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na 1. stupni ZŠ v době distančního vzdělávání
Název práce v češtině: Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na 1. stupni ZŠ v době distančního vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Education of pupils with mild intellectual disabilities in elementary school during distnaced learning
Klíčová slova: lehké mentální postižení, distanční výuka, podpůrná opatření, edukace, žák
Klíčová slova anglicky: mild intellectual disabilities, on-line education, supporting measures, education, pupil
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.05.2021
Datum zadání: 05.05.2021
Datum a čas obhajoby: 15.09.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Komorná, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání osob s lehkým mentálním postižením v běžném vzdělávacím proudu na 1. stupni základní školy se zaměřením na distanční vzdělávání v době zhoršené epidemiologické situace v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19.
Práce je členěna na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části je shrnuto legislativní vymezení základního vzdělávání v České republice a v návaznosti na to pak vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále je zde vymezen poradenský systém ve školách a školských zařízeních a jeho jednotlivé složky. Podstatná část je věnována mentálnímu postižení. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, je nastíněna etiologie a osobnostní specifika žáka s lehkým mentálním postižením, z kterých vyplývají faktory ovlivňující jeho edukaci. Pozornost je dále věnována distančnímu vzdělávání, jeho možnostem, výhodám a nevýhodám a v neposlední řadě doporučením, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které cílí mimo jiné na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pro praktickou část byl zvolen kvalitativní výzkum vedený metodou polostrukturovaného rozhovoru s osmi třídními učitelkami, které vzdělávaly žáka s lehkým mentálním postižením distančním způsobem.
Práce dochází k závěrům, že ze vzdělávacího procesu nebyli žáci vyčleněni a učitelé se různým způsobem snažili o jejich vzdělávání. Přesto se ukázalo, že distanční forma vzdělávání pro tyto žáky a jejich rodiče představuje nepřiměřenou zátěž s ohledem na dosažení cíle vzdělávání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with an educational issue of individuals with mild intellectual disabilities in the mainstream educational system, with a focus on on-line education in a time aggravated by the epidemiological situation in relation with the spread of COVID-19.
The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part summarises the legislative definition of elementary education in the Czech Republic and in connection with this, the education of children, pupils and students with special educational needs. Furthermore, the counselling system in schools and school facilities and its individual components is defined here. A substantial part is dedicated to intellectual disabilities. The thesis explains basic terms, etiology and personality specifics of a pupil with mild intellectual disabilities, which are briefly explained and outlined, from which factors influencing their education can be defined. The attention is further paid to on-line education, its possibilities, advantages and disadvantages and, last but not least, the recommendations issued by the Ministry of Education, Youth and Sports, which target, amongst other things, pupils with special educational needs.
For the practical part, qualitative research was conducted using a semi-structured interview method with eight class teachers, who remotely taught a pupil with mild intellectual disabilities during the time of on-line education.
The thesis concludes that the pupils were not exempted from the educational process and the teachers tried to educate them using various methods. Nevertheless, it turned out that the on-line form of education represents a disproportionate burden in regard to achieving the educational goals for these pupils and their parents.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK