Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Experimentální přístupy pro studium jaterní enzymatické indukce zprostředkované pregnanovým X receptorem
Název práce v češtině: Experimentální přístupy pro studium jaterní enzymatické indukce zprostředkované pregnanovým X receptorem
Název v anglickém jazyce: Experimental approaches for studying hepatic enzyme induction mediated by pregnane X receptor
Klíčová slova: pregnanový X receptor, PCR, jaterní buněčné modely, zvířecí modely, genová indukce, metabolismus léčiv
Klíčová slova anglicky: pregnane X receptor, PCR, liver cell models, animal models, gene induction, drug metabolism
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Tomáš Smutný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.05.2021
Datum zadání: 03.05.2021
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: PharmDr. Alejandro Carazo Fernández, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Vyhledat relevantní publikace v databázích.
Nastudovat odbornou literaturou k tématu DP.
Sepsat práci v souladu se Závaznými pokyny pro vypracování bakalářských/diplomových prací na Katedře farmakologie a toxikologie.
Dodržovat etiku publikační praxe (klást důraz na principy správného citování).
Sepsat diplomové práci o délce 60-70 stran, která odkazuje na min. 40-50 vědeckých/rešeršních článků publikovaných v impaktovaných mezinárodních časopisech.
Seznam odborné literatury
Bell CC et al. Transcriptional, functional, and mechanistic comparisons of stem cell-derived hepatocytes, HepaRG cells, and three-dimensional human hepatocyte spheroids as predictive in vitro systems for drug-induced liver injury. Drug Metab Dispos 2017;45(4):419-29.
Godoy P et al. Recent advances in 2D and 3D in vitro systems using primary hepatocytes, alternative hepatocyte sources and non-parenchymal liver cells and their use in investigating mechanisms of hepatotoxicity, cell signaling and ADME. Arch Toxicol 2013;87(8):1315-530.
Oladimeji PO, Chen T. PXR: More than just a master xenobiotic receptor. Mol Pharmacol 2018;93(2):119-127.
Pávek P. Pregnane X receptor (PXR)-mediated gene repression and cross-talk of PXR with other nuclear receptors via coactivator interactions. Front Pharmacol 2016;7:456.
Bustin SA et al. The MIQE guidelines: minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments. Clin Chem 2009;55(4):611-22.
Sreejith KR, Ooi CH, Jin J, Dao DV, Nguyen NT. Digital polymerase chain reaction technology – recent advances and future perspectives. Lab Chip 2018;18(24):3717-32.
Předběžná náplň práce
Vyhledávání publikací na téma: pregnanový X receptor (PXR), indukce biotransformačních enzymů, in vitro a in vivo modely pro studium funkce PXR. Přehled experimentálních metod studia PXR funkce (zaměřit se na metodu PCR).
Literární rešerše tématu.
Pravidelná diskuse problematiky se školitelem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Searching for publications dealing with preganane X receptor (PXR), induction of biotransformation enzymes, in vitro and in vivo models for a study of PXR function. Overview of methods for a study of PXR function (the focus is put on PCR).
Write a literature review.
Regular discussion of the topic and other issues with the supervisor.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK