Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolková činnost a periodický tisk maďarské menšiny v České republice v 21. století
Název práce v češtině: Spolková činnost a periodický tisk maďarské menšiny v České republice v 21. století
Název v anglickém jazyce: Voluntary associations and periodicals of the Hungarian minority in the Czech Republic in the 21st century
Klíčová slova: spolky|periodika|Maďaři v České republice|národnostní menšiny|studentské spolky
Klíčová slova anglicky: voluntary associations|periodicals|Hungarians in the Czech Republic|national minorities|student clubs
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eugen Gál, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2021
Datum zadání: 30.04.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.05.2021
Datum a čas obhajoby: 13.09.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Andrej Tóth, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude sestávat ze tří celků. V první části se budu stručně věnovat působení maďarské menšiny v Čechách a na Moravě v období od vzniku první republiky až po rok 1989. Důraz bude kladen na spolky a periodika. Kromě shrnutí již poměrně bohatě popsaných aktivit pražských Maďarů se pokusím krátce zmapovat také regionální maďarské noviny a časopisy. Stěžejní částí práce bude oddíl druhý, jenž bude pojednávat o vývoji maďarské menšiny v České republice od let devadesátých až po rok 2020. Hlavním tématem této části bude spolková činnost maďarské menšiny na území ČR a s ní související vydávání periodik. Tématem třetího, závěrečného celku bude obraz maďarské menšiny na stránkách vybraného českého periodického tisku posledních třiceti let.
Seznam odborné literatury
50 let Maďarského kulturního střediska v Praze. Praha 2003.
BERKES, Tamás (ed.): Bohemia et Hungaria. Tanulmányok a cseh-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Budapest 1998.
BITTNEROVÁ, Dana, MORAVCOVÁ, Mirjam a kol.: Kdo jsem a kam patřím?: identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. Praha 2005.
BOTKA, Ferenc: A Csehszlovákiai Magyar nyelvü szocialista sajtó irodalmi bibliográfiája (1919-1938). Budapest 1966.
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége Brno 1993-2003. Svaz Maďarů žijících v českých zemích Brno 1993-2003. Brno 2003.
Ez volt a Sarló. Tanulmányok, emlékezések, dokumentumok. Budapest 1978.
GÁL, Evžen (ed.): Magyar prágaiak, prágai magyarok. Maďarští Pražané, pražští Maďaři. Praha 2002.
GYÖRGY, István: Felemelt fejjel!: a Sarló üzenete a mának. Bratislava 1998.
JANUŠKA, Jiří (ed.): Česko-maďarské ob(z)ory. Kapitoly z dějiny česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha 2018.
LACZA, Tihamér: Sziget a szárazföldön. A prágai Ady Endre Diákkör története. 2012.
NOSKOVÁ, Helena a kol.: K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989. Praha 2005.
PETRÁŠ, René: Menšiny v meziválečném Československu. Praha 2009.
POPÉLY, Árpád (red.): Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez : válogatás a csehszlovák állami és pártszervek magyar kisebbséggel kapcsolatos dokumentumaiból. Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948-1956 : výber z dokumentov československých štátnych a straníckych orgánov o maďarskej menšine. Somorja 2008.
POPÉLY, Árpád, SIMON, Attila (eds.): "Akaratunk ellenére...". Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéből, 1918–1992. Somorja 2020.
POPÉLY, Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája (1944–1992). Somorja 2006.
SADÍLEK, Petr, CSÉMY, Tamás: Maďaři v České republice. Magyarok a Cseh köztársaságban 1918-1992. Praha 1993.
ŠUTAJ, Štefan: „Akcia Juh“ – odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949: štúdia. Praha 1993.
TÓTH, László: A (Cseh)szlovákiai magyar művelődés története, 1918-1998. 2., Oktatásügy, közművelődés, sajtó, rádió, televizió. Budapest 1998.
Visszaemlékező : huszonöt éves a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége 1990-2015. Vzpomínání : čtvrtstoletí Svazu Maďarů žijících v českých zemích 1990-2015. Praha 2015.
Visszapillantó : dokumentumgyüjtemény. 1990-2001. Ohlédnutí : sbírka dokumentů 1990-2001. Praha 2001.
Visszapillantó II : dokumentumgyűjtemény 2001-2009. Ohlédnutí II : sbírka dokumentů 2001-2009. Praha 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK