Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Portfolio ve výtvarné výchově
Název práce v češtině: Portfolio ve výtvarné výchově
Název v anglickém jazyce: Portfolio in Art Education
Klíčová slova: portfolio, výtvarná výchova, primární vzdělávání, reflektivní a hodnotící kompetence, učitel, žák
Klíčová slova anglicky: portfolio, art education, primary education, reflective and evaluative competencies, teacher, pupil
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.04.2021
Datum zadání: 27.04.2021
Datum a čas obhajoby: 17.05.2022 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na teoretické a praktické prozkoumání didaktického nástroje - portfolia ve výuce výtvarné výchovy na primárním stupni vzdělávání. Teoretická část se bude věnovat učitelskému a žákovskému portfoliu jakožto nástrojům rozvíjení sebe/reflektivních a sebe/hodnotících kompetencí učitele a žáků. Praktická část bude postavena na založení a realizaci vlastního pedagogického a pracovních žákovských portfolií ve výuce výtvarné výchovy, která bude uskutečněna ve spolupráci se zavádějící třídní učitelkou v průběhu jednoho pololetí školního roku. Cílem práce je pomocí metody ALACT zmapovat a vyhodnotit účinnost využívání pracovních výtvarných portfolií na rozvoj reflektivních a hodnotících kompetencí žáků.
Seznam odborné literatury
FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany: H&H, 2008.
FULKOVÁ, M., HAJDUŠKOVÁ, L. a kol.: Muzejní a galerijní edukace 2. Učení z umění. Vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum 2012 a 2013. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013.
DYLAN, W., LEAHYOVÁ, S.: Zavádění formativního hodnocení. Čtení pomáhá a EDUkační LABoratoř, z.s., 2016
KORTHAGEN, F., KESSELS, J., KOSTER, B., LAGERWERF, D. & WUBBELS, T.: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2011.
KOŠŤÁLOVÁ, H,. MIKOVÁ, Š., STANG, J.: Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál, 2008.
NOVOTNÁ, M.: Portfolio jako nástroj reflexe ve výtvarné výchově. Výtvarná výchova. 2019, 59(3-4), s. 22- 37.
NOVOTNÁ, M. FREMLOVÁ, V. : Neviditelní, kteří ukazují a vyprávějí. Výtvarná výchova. 2021 (v tisku).
SCHÖN, D. A.: Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass, 1987.
STARÝ, K., LAUFKOVÁ, V. a kol.: Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016.
TOMKOVÁ, A.: Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018.
Předběžná náplň práce
1. Vymezení pojmů učitelské a žákovské portfolio (květen –červen 2021)
2. Vymezení specifik a vztahu výtvarného portfolia a diskurzivního pojetí výtvarné výchovy (květen –červen 2021)
4. Založení a vedení pedagogického portfolia výtvarné výchovy a jeho průběžné hodnocení (červenec 2021-únor 2022)
5. Založení, vedení a průběžné hodnocení žákovských výtvarných portfolií (září 2021-leden 2022)
6. Vyhodnocení výzkumu (únor-březen 2022)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis will focus on the theoretical and practical examination of a didactic tool - a portfolio in the teaching of art education at the primary level of education. The theoretical part will focus on the teacher and student portfolio as tools for developing self / reflective and self / assessment competencies of teachers and students. The practical part will be based on the establishment and implementation of its own pedagogical and work student portfolios in the teaching of art education, which will be carried out in cooperation with a misleading class teacher during one semester of the school year. The aim of the work is to use the ALACT method to map and evaluate the effectiveness of the use of work art portfolios for the development of reflective and evaluative competencies of students.

1. Definition of the terms teacher and student portfolio (May – June 2021)
2. Defining the specifics and relationship of the art portfolio and the discursive concept of art education (May-June 2021)
4. Establishment and management of the pedagogical portfolio of art education and its ongoing evaluation (July 2021-February 2022)
5. Establishment, management and ongoing evaluation of student art portfolios (September 2021-January 2022)
6. Evaluation of the research (February-March 2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK