Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manažerský styl a jeho vliv na motivaci pracovníků ve vybrané organizaci XY
Název práce v češtině: Manažerský styl a jeho vliv na motivaci pracovníků ve vybrané organizaci XY
Název v anglickém jazyce: Leadership style and influence on the motivation of the employees in the company XY
Klíčová slova: Motivační koncepty, řízení týmů, pracovní postup, osobnost manažera, spolupráce
Klíčová slova anglicky: Concepts of motivation, managing teams, job description, personality of the leader, cooperation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2019
Datum zadání: 10.06.2020
Datum a čas obhajoby: 17.05.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2021
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana č. 37/2017 „O podrobnostech pro závěrečné práce”.
Seznam odborné literatury
BĚLOHLÁVEK, František, 2000. Jak řídit a vést lidi. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226308-0.
CEJTHAMR, Václav a DĚDINA, Jiří 2010. Management a organizační chování. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3348-7.
GIGALOVÁ, Veronika, 2013. Řízení lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3554-1.
HENDL, Jan, 2016. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0982-9.
KEŘKOVSKÝ, Miroslav a VALSA, Ondřej, 2012. Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C.H. Beck. ISBN 978-80-7179-319-9.
KLIMENT, Pavel, 2013. Psychologie osobnosti pro andragogy. Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3584-8.
KOCIANOVÁ, Renata, 2012. Personální řízení východiska a vývoj. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-326-5.
PIN DER, C. Craig, 2008. Work Motivation in Organizationa/ Behavior. NY: Psychology press. ISBN 978-0-8058-5604-0.
PLAMÍNEK, Jiří, 2015. Tajemství motivace. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5515-1.
URBAN, Jan, 2017. Motivace a odměňování pracovníků. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-9599-2.
VÁCHAL, Jan a VOCHOZKA, Marek a kol., 2013. Podnikové řízení. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-8682-7.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je zkoumání vlivu manažerského řízení na motivaci zaměstnanců v prostředí organizace XY. Jejím hlavním záměrem bude provést kvalitativní výzkum prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů ve vybrané organizaci XY s manažery týmů a jejich jednotlivými členy, zaměstnanci organizace XY. Práce se pokusí nalézt faktory manažerského řízení ovlivňující motivaci pracovníků. V závěru práce na základě analýzy výsledků budou předložena doporučení pro jednotlivé vedoucí.

Cíl práce:
Cílem práce je zjistit, jak ovlivňuje manažerský styl motivaci pracovníků ve vybrané organizaci XY.

Metody výzkumu:
Kvalitativní výzkum metodou polostrukturovaných rozhovorů s danou strukturou manažerské linie. Výzkum bude kvůli aktuální situaci veden online a bude vycházeno z publikace Jana Hendla (2015).

Návrh osnovy:
Úvod
1 Motivace
1.1 Teoretické základy motivačního procesu
1.2 Výkon a produktivita
1.3 Manipulace
2 Vedení
2.1 Teoretické přístupy k vedení
2.2 Trendy v řízení lidí
2.3 Řízení výrobního procesu a strategické řízení
2.4 Osobnost manažera
2.4.1 Dovednosti a kompetence
2.5 Náročné situace
2.5.1 Výběrové rozhovory
2.5.2 Hodnotící rozhovory
2.5.3 Nepříjemné rozhovory
2.6 Shrnutí teoretických poznatků
3 Empirická část
3.1 Cíl výzkumu
3.2 Metody výzkumného šetření
3.2.1 Výzkumný vzorek respondentů
3.3 Analýza interních dokumentů organizace XY
3.4 Rozbor provedených rozhovorů
3.5 Shrnutí empirické části
3.5.1 Výzkumná otázka č. 1
3.5.2 Výzkumná otázka č. 2
3.5.3 Výzkumná otázka č. 3
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the diploma thesis is to research the influence of leadership on the motivation of employees in the environment of the organization XY. Its main purpose will be to conduct qualitative research through semi-structured interviews in the selected XY organization with managers of the teams and their individual members, which are employees of the XY organization. The thesis will try to find the factors of leadership influencing the motivation of employees. Finally, based on the analysis of the results, recommendations for managers will be presented.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK