Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Páni z Pernštejna a rozvoj Pardubic za jejich vlády
Název práce v češtině: Páni z Pernštejna a rozvoj Pardubic za jejich vlády
Název v anglickém jazyce: The Lords of Pernštejn and the development of Pardubice during their reign
Klíčová slova: Páni z Pernštejna, Pardubice, renesance
Klíčová slova anglicky: Lords of Pernštejn, Pardubice, Renaissance
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.04.2021
Datum zadání: 09.04.2021
Datum a čas obhajoby: 12.09.2022 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na vývoj poddanského města Pardubice v 16. století, a to v souvislosti s místní vrchností, s pány z Pernštejna. Bude sledovat stavební, hospodářský i kulturní rozmach města. Na základě odborné literatury a vydaných pramenů by měla ukázat, jaké okolnosti ovlivňovaly podobu Pardubic v daném období, jejich vnější uspořádání a výzdobu, stejně jako jejich klíčová kultovní místa náboženského i společenského života.
Seznam odborné literatury
Vladimír HRUBÝ, Petr VOREL, "Burianova báseň" a pozdně gotické Pardubice, In: Pocta Josefu Petráňovi: sborník prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně, Praha: Historický ústav Československé akademie věd, 1991, s. 161-190;
Jaroslav PÁNEK, Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1987;
Josef SAKAŘ, Dějiny Pardubic nad Labem. Díl II. / část 1., III. / část 1., IV. / část 1., V., Pardubice: nákladem města Pardubic, 1923-1935;
Petr VOREL, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu erbu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha: Rybka Publishers, 1999;
Petr VOREL, Zánik aristokratického dvora pánů z Pernštejna v Pardubicích v roce 1550, In: Poddanská města v systému patrimoniální správy, Ústí nad Orlicí: Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, 1996, s. 70-77;
Petr VOREL, Život na dvoře Viléma z Pernštejna, In: Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1999, s. 331-360;
Dagmar VORLOVÁ, (ed.), Compendium memorabilií královského komorního města Pardubic. (Edice rukopisu Františka Červenky z roku 1811), svazek 1, Pardubice: Historický klub Pardubice, 1996.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce je zaměřena na tři generace pánů z Pernštejna, Pardubice a nastupující renesanci. Sleduje období vlády rodu nad Pardubicemi (1491–1560). Přibližuje, proč byla pro město tato éra zásadní. Zachycuje rozhodující momenty stavebního vývoje a přeměnu nevelkého středověkého města v reprezentativní sídlo mocného a váženého rodu. Vytváří ucelený obraz vztahu Pernštejnů k renesanci a přes jejich stavební a umělecké aktivity nastiňuje nástup tehdy nového slohu v Pardubicích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor's thesis focuses on the three generations of the lords of Pernštejn, Pardubice and the emerging Renaissance. It follows the period of the Pernštejn rule over Pardubice (1491–1560). It explains why this era was crucial for the city. It depicts the decisive moments of building development and the transformation of a small medieval town into a representative seat of a powerful and respected family. It creates a comprehensive picture of the Pernštejn family's relationship to the Renaissance and outlines the emergence of the new style in Pardubice through their building and artistic activities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK