Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Název práce v češtině: Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Název v anglickém jazyce: Personality and personal data protection in employment law relationships
Klíčová slova: GDPR, ochrana osobnosti, osobní údaje, zaměstnanci
Klíčová slova anglicky: GDPR, personality protection, personal data, employees
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.04.2021
Datum zadání: 07.04.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.04.2021
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Disertační práce se zabývá tématem ochrany osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Jedná se o velice aktuální téma, neboť rozvoj informačních technologií umožňuje snazší zasahování do soukromí zaměstnanců ze strany jejich zaměstnavatelů. Široké využití informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují v dnešní době snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je tráví, jak spolupracuje s ostatními zaměstnanci nebo jak využívá svěřené prostředky. Kromě toho k popularitě tématu v poslední době přispěla rovněž nová regulace ochrany osobních údajů, a to v podobě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení sice nepřináší mnoho právních novinek oproti předchozí právní úpravě, ale zásadně zpřísňuje postih za porušení stanovených pravidel.
Práce je systematicky rozčleněna celkem do 4 částí, přičemž první z částí se zabývá právním rámcem a právními prameny analyzované problematiky a dále popisuje obecná východiska pro zkoumání ochrany osobnosti, včetně ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, což je nezbytné pro výklad podaný v dalších částech. Druhá část se věnuje již samostatně ochraně osobnosti a soukromí zaměstnanců. Pozornost je věnována specifikům vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, relevantní judikatuře, ochraně zaměstnanců před a po skončení pracovního poměru či možnostem kontrol a sledování zaměstnanců, a to na pracovišti i mimo něj. Třetí část se dále věnuje specifickým otázkám vyplývajícím z regulace ochrany osobních údajů. Zejména jsou zkoumány právní základy pro zpracování osobních údajů zaměstnanců, související práva zaměstnanců, možnosti zpracování jednotlivých údajů a dodržování dalších zásad stanovených nařízením GDPR ze strany zaměstnavatelů. Čtvrtá část obsahuje analýzu vybraných aplikačních otázek, kterými jsou především jednotlivé nástroje monitoringu nejčastěji využívané v praxi zaměstnavateli, jako jsou kamery, sledování GPS, sledování využívání internetu apod. Nabídnut je rovněž pohled na vybrané zahraniční právní úpravy a na závěr jsou poskytnuty úvahy de lege ferenda.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Personality and personal data protection in employment law relationships
This dissertation deals with the topic of personality and personal data protection in employment law relationships. This is a very topical subject, as the development of information technology has made it easier for employers to infringe on their employees’ privacy. Today, the widespread use of information technology and the related process automation in the workplace makes it easy to monitor employee performance, to track when an employee takes a break and how long it lasts, to monitor how the employee cooperates with other employees, and how the employee uses entrusted resources. Apart from that, a new regulation on personal data protection has also recently contributed to the popularity of the topic: the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR). Although this regulation does not bring many new legal rules compared to the previous legislation, it severely and significantly toughens the penalties for violating the rules.
This dissertation is divided into 4 parts. The first part deals with the legal framework and legal sources of the analysed topic and further describes the general basis for examining the personality protection, including privacy protection, and the protection of personal data, which is essential for the interpretation given in other parts. The second part deals with the personality and privacy protection of employees. Attention is paid to the specifics of the relationship between employees and employers, relevant case law, protection of employees before and after their employment relationship, and the possibility of controlling and monitoring employees, both inside and outside the workplace. The third part deals with specific issues arising from the regulation of personal data protection. In particular, the legal basis for processing employees’ personal data, related employees’ rights, possibilities of individual data processing and employers’ adherence to other principles set by the GDPR are examined. The fourth part contains an analysis of selected practical issues, which are mainly the monitoring tools most frequently used by employers in practice, such as cameras, GPS tracking, internet usage monitoring etc. Selected foreign legislations are also analysed and de lege ferenda considerations are provided at the end.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK