Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rogier van der Weyden, Snímání z kříže: Přístupy a proměny interpretace
Název práce v češtině: Rogier van der Weyden, Snímání z kříže: Přístupy a proměny interpretace
Název v anglickém jazyce: Rogier van der Weyden, The Descent from the Cross: Approaches and Transformations of Interpretation
Klíčová slova: Nizozemské malířství|Rogier van der Weyden|Roger de la Pasture|Snímání z kříže|Museo del Prado|malířství 15. století|vlámští primitivové
Klíčová slova anglicky: Netherlandish painting|Rogier van der Weyden|Roger de la Pasture|The Descent from the Cross|Museo del Prado|painting of 15th century|Flemish primitives
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Kotková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.03.2021
Datum zadání: 25.03.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.05.2022
Datum a čas obhajoby: 21.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se zaměřuje na jedno z nejvýznamnějších děl nizozemského malířství 15. století, na obraz Snímání z kříže od Rogiera van der Weyden. Na základě širokého spektra literárních zdrojů představuje teorie a interpretace světových odborníků na nizozemskou malbu, kteří se obrazu věnovali v posledních sedmdesáti letech. Porovnává rozdíly v jejich hypotézách a rozebírá jednotlivé otázky spojené s obrazem Snímání z kříže. V závěru práce autorka shrnuje vývoj v bádání a představuje také vlastní hypotézu, kterou podkládá důkladným nastudováním tématu.
This bachelor thesis focuses on one of the most significant works of Netherlandish painting of the 15th century, The Descent from the Cross by Rogier van der Weyden. On the basis of wide range of literary sources, it presents theories and interpretations of the world´s experts on Netherlandish painting, who have been dedicated to the masterpiece for the past seventy years. It compares the differences in their hypotheses and discusses the various questions associated with the Descent from the Cross. At the end of the thesis, the author summarizes developments in research and also presents her own hypothesis, which she bases on thorough study of the topic.
Seznam odborné literatury
Alcaide, Victor Manuel Nieto, El Descendimiento de Van Der Weyden, Madrid, 2013
Belting, Hans – Kruse, Christiane, Dier Erfindung des Gemäldes. Das erste Jahrhundert der niederländischen Malerei, Munich, 1995
Campbell, Lorne – Peréz Preciado, José Juan (ed.), Rogier van der Weyden y España: actas del congreso internacional = proceedings of the international symposium: Madrid, Museo Nacional del Prado, mayo de 2015, Madrid, 2016
Campbell, Lorne, Van der Weyden, New York, 1980
Campbell, Lorne – Stock, Jan van der, Rogier van der Weyden 1400–1464. Mater of Passions, Leuven, 2011
Campbell, Lorne (ed.) – Rogier van der Weyden y los reinos de la península Ibérica, Madrid, 2015
Davies, Martin, Rogier van der Weyden. An Essay with a Critical Catalogue of Paintings Assigned to him and to Robert Campin, London, 1972
Frinta, Mojmír, The genius of Robert Campin, Mouton, 1966
Chatellet, Albert, Rogier van der Weyden, Paris, 1999
Kemperdick, Stephan, Ein Kreuzigungstriptychon von Rogier van der Weyden, Abegg-Stiftung, 2014
Kemperdick, Stephan, Der Meister von Flémalle. Die Werkstatt Robert Campins und Rogier van der Weyden, Turnhout, 1997
Kemperdick, Stephan, Meister der Niederländischen Kunst. Rogier van der Weyden, Köln, 1999
Kemperdick, Stephan – Sander, Jochen (ed.), The Master of Flémalle and Rogier van der Weyden. Katalog výstavy Städel Museum, 21. 11. 2008–22. 2. 2009, Ostfildern, 2009
Lane, Barbara G., Sacred versus profane in early Netherlandish painting, In: Simiolus. Netherlandish Quarterly for the History of Art Vol. 18, 1988, 106–115
Panofsky, Erwin, Early Netherlandish Painting: its Origins and Character, Cambridge, 1953
Pächt, Otto, Altniederländische Malerei. Von Rogier van der Weyden bis Gerard David, München, 1994
Royt, Jan, Slovník biblické ikonografie, Praha, 2006
Simson, Otto von, Compassio and Co-redemtio in Rogier van der Weyden’s Descent from the Cross, In: The Art Bulletin 35, 1953, 9–16
Thürlemann, Felix, Die Madrider Kreuzabnahme und die Pariser Grabstragung. Das malerische und das zeichnerische Hauptwerk Robert Campins, In: Pantheon 51, 1993, s. 18–45
Thürlemann, Felix, Robert Campin. A Monographic Study with Critical Catalogue, Munich, 2002
Vos, Dirk de, Rogier Van Der Weyden: The complete works, New York, 1999
Vos, Dirk de, The Flemish primitives: The masterpieces, Princeton, 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK