Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vágní terén - odvrácená strana města
Název práce v češtině: Vágní terén - odvrácená strana města
Název v anglickém jazyce: Vague Terrain - Far Side of the City
Klíčová slova: dokumentární fotografie, vágní terén, ne-místa, brownfield, identita města, Düsseldorfská škola, Nová topografie
Klíčová slova anglicky: documentary photography, vague terrain, non-places, brownfield, city identity, Dusseldorf School of Photography, New Topographics
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Mgr. František Géla
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2021
Datum zadání: 25.03.2021
Datum a čas obhajoby: 13.06.2022 09:20
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H011, Hollar - místn. č. 011
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2022
Oponenti: doc. Robert Silverio, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ADAMS, Robert. Beauty in photography: essays in defense of traditional values. New York: Aperture, 2005. ISBN 978-08-938-1368-0.
AUGÉ, Marc. Non-places: introduction to an anthropology of supermodernity. London: Verso, 1995. ISBN 1-85984-051-5.
BROGDEN, Jim. Photography and the Non-Place: Cultural Erasure of the City. Cham: Palgave Macmillan, 2019. ISBN 978-3-030-03918-9.
DOTŘEL, Jan. Transformace kultovní a konceptuální hodnoty v dějinách fotografie. Diplomová práce (Mgr.), Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, 2016. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/3580
HALUZÍK, Radan, ed. Město naruby: vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy. Praha: Academia, 2020. ISBN 978-80-200-3041-2.
LYNCH, Kevin. The image of the city, The MIT Press, 1960. ISBN 0-262-62001-4.
MARIANI, Manuela a BARRON, Patrick, ed. Terrain vague: interstices at the edge of the pale, Oxon: Routledge, 2014. ISBN 978-0-415-82767-6.
MILLER, Sally. Contemporary photography and theory: concepts and debates. Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. ISBN 1-003-08507-5.
SOLÁ-MORALES, Ignassi. (1995). Terrain Vague. In: Anyplace. Cambridge MA: MIT Press, 1995. ISBN 978-02-625-4078-0.
Předběžná náplň práce
Tato praktická bakalářská práce zkoumá skrze dokumentární fotografii tzv. vágní terény, zaměřuje se na zachycení jejich proměnlivosti a zabývá se jejich význam pro město a jeho obyvatele. Součástí práce je fotokniha Praha vágní.
Teoretická část práce se soustřeďuje především na objasnění termínů, jako je vágní terén, ne-místo nebo brownfield, a dalších pojmů spojených s tímto tématem. Dále je dává do kontextu s médiem fotografie a mapuje proměnu dokumentárního přístupu k periferním krajinám i změnu vizuálního narativu, která se v druhé polovině 20. století odehrála ve vztahu k tomuto motivu.
Praktickou část práce tvoří šedesátistránková fotokniha, která skrze dokumentární snímky mapuje podobu a vývoj vágních terénů v Praze. Fotografie v souboru kombinují klasické dokumentární postupy s konceptuálními přístupy k vizuální práci. Soubor jako celek ukazuje možný způsob, jakým se lze na vágní prostory dívat, jak je chápat a docenit jejich význam pro město.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This practical bachelor thesis examines the phenomenon of vague terrain through the medium of documentary photography. The work is focused mainly on capturing the variability of those places and exploring their meaning for the city and its citizens. The photobook Vague Prague is part of the bachelor thesis.
The first part of the thesis is concerned with clarifying the terms such as vague terrain, non-place, brownfield, and other terms which are necessary for understanding this topic. Furthermore, the thesis connects those concepts with the medium of photography and describes the change of approach in documenting peripheries and the transformation of visual narrative, which happened in this field in the second half of 20th century.
The second part is a sixty-page long photobook, which uses the medium of documentary photography to capture the appearance of vague spaces in Prague. Photographs in this cycle combine classic documentary techniques with a more conceptual approach to the visual work. The cycle shows one of possible ways to see and understand vague spaces and potentially even fully appreciate their significance for the city.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK