Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovní zásoba videoher
Název práce v češtině: Slovní zásoba videoher
Název v anglickém jazyce: Vocabulary of videogames
Klíčová slova: videohra|slang|termín|anglicismus|jazyková adaptace|onomaziologická a slovotvorná struktura|sémantika|neologie
Klíčová slova anglicky: videogame|slang|term|anglicism|language adaptation|onomasiological and word-formation structure|semantics|neology
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2016
Datum zadání: 10.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Sylva Nzimba
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude věnována rozboru slovní zásoby českých hráčů videoher; posoudí ji z hlediska jazykového původu, pojmově-věcného obsahu, lexikální sémantiky a slovotvorné charakteristiky pojmenování. Analyzována budou především slova pro tuto zájmovou oblast klíčová a specifická (pojem klíčová slova viz Filipec 1992); bude u nich sledována jejich funkčně-stylová platnost (příslušnost ke slangu, terminologii, běžné slovní zásobě), míra adaptace u přejímek, ustálenost a neologie, onomaziologická a slovotvorná utvářenost, sémantické tvoření a obraznost, procesy apelativizace proprií, terminologizace a determinologizace apod. Práce v úvodu stručně představí komunikační oblast videoher, její žánry, účastníky, podoby (hry) a fungování. Vzhledem k původu, specifičnosti a relativní novosti této zájmové činnosti lze očekávat značný podíl užívání anglických slov; v práci bude odlišena jejich funkce a status na ose citátová slova – částečně adaptovaná pojmenování – adaptovaná (počeštělá) pojmenování. Na základě relevantní odborné lingvistické literatury bude charakterizován slang hráčů videoher (s potenciálními přesahy do oblasti profesionalismů a termínů). Žánrově se práce zaměří na analýzu videoher akčních, strategie a RPG, hlavním materiálovým zdrojem excerpce budou vybrané hráčské zpravodajské weby, komentovaná hráčská videa (tzv. let's play) a komentáře k nim, příp. další relevantní a v ČR dostupné zdroje.
Seznam odborné literatury
Čmejrková, S.: Čeština v síti: Psanost či mluvenost? (O stylu e-mailového dialogu), Naše řeč 80, 1997, s. 225–247. Filipec, J.: Naše současná společnost, slovní zásoba a slovníky. Naše řeč 75, 1992, s. 1–11. Hoffmannová, J.: Pařani a gamesy: Pokus o charakteristiku diskurzu počítačových her. Naše řeč 81, 1998, s. 100–111. Hubáček, J.: Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangu. SPN, Praha 1971. Hubáček, J.: O českých slanzích. Profil, Ostrava 1981. Hubáček, J.: Výběrový slovník českých slangů. Spisy FF OU, Ostrava 2003. Hubáček, J.: K metodologii zkoumání slangů. In: Sborník přednášek z IV. konference o slangu a argotu v Plzni, red. L. Klimeš, Plzeň 1988, s. 5–13. Hubáček, J.: K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangu. In: Sborník přednášek z V. konference o slangu a argotu v Plzni, red. L. Klimeš, Plzeň 1995, s. 18–22. Hubáček, J.: K aktuálním problémům české sociální dialektologie. In: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni, red. L. Klimeš, Plzeň 1998, s. 5–8. Hugo, J.: Slovník nespisovné češtiny. Maxdorf, Praha 2006. Martincová, O.: Vývojové procesy v současné české slovní zásobě. In: Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe, UK, Praha 1987, s. 105‒112. Nekvapil, J.: Některé sociolingvistické aspekty výzkumu slangů. In: Sborník přednášek ze III. konference o slangu a argotu v Plzni, red. L. Klimeš, Plzeň 1987, s. 27–37. Schönbauerová, E.: Mluva hráčů počítačových her. Bc. práce, FF JU, České Budějovice 2014. Suk, J.: O sbírání a studiu slangu v praxi. In: Mališ, O., Machová, S., Suk, J.: Současný český jazyk: Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Karolinum, Praha 1977, s. 77–86. Svobodová, D.: Anglicismy v českých slanzích.Čeština – univerzália a specifika 3/2001. Brno: Masarykova univerzita, 1999–2004, s. 75–79. Svobodová, D.: Jazyk počítačových her z hlediska postojů uživatelů. POLÁCH, P. a V. POŘÍZKA. Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu" v lingvistickém zkoumání: sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.–15. května 2002. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 209–213. Svobodová, D.: Proměny v českých sociolektech. Język i literatura czeska u schyłku XX wieku: Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. Wałbrzych: Państwowa wyższa szkoła zawodowa, 2001, s. 233–240. Tichá, Z. – Skopec, L.: Tři slangové slovníky. Karolinum, Praha 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK