Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umění vědeckotechnické doby v kontextu úvah Jana Patočky
Název práce v češtině: Umění vědeckotechnické doby v kontextu úvah Jana Patočky
Název v anglickém jazyce: Art of the age of science and technology in the context of Jan Patočka’s philosophy
Klíčová slova: Jan Patočka|dějinnost|filozofie umění|estetika|umění|svoboda|věda|technika
Klíčová slova anglicky: Jan Patočka|historicity|philosophy of art|aesthetics|art|freedom|science|technology
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.03.2021
Datum zadání: 15.03.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.04.2021
Datum a čas obhajoby: 31.01.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce si klade za cíl zaměřit se především na vztah umění a vědy v kontextu filozofie umění Jana Patočky. Podle Patočkových úvah je vývoj umění rozdělen do tří historických období; staršího, moderního a soudobého. Patočka zároveň uvádí dvě kulturní epochy. Jednou je epocha umělecká, ve které je pro umění zásadní náboženský smysl a objektivní pravda. V 19. století pak dochází k přechodu v epochu estetickou, ve které se umění vyznačuje projevem subjektivního individuálního smyslu, zatímco věda subjektivitu a individuálnost vylučuje. V souvislosti s tím bude pojednáno o dialektickém vztahu umění a vědy. Závěrečná část práce se bude soustředit na rozbor Patočkových názorů na soudobé umění, které je výrazně ovlivněno právě vědou a technikou.
Seznam odborné literatury
PATOČKA, Jan. Umění a čas I, Sebrané spisy, svazek 4. Praha: OIKOYMENH, 2004.
PATOČKA, Jan. Umění a čas II, Sebrané spisy, svazek 5. Praha: OIKOUMENH, 2004.
PATOČKA, Jan. Přirozený svět jako filosofický problém. Praha: Československý spisovatel, 1992.
PATOČKA, Jan. Péče o duši. Praha: OIKOYMENH, 1996.
PATOČKA, Jan. Kacířské eseje, in: Péče o duši III, OIKOUMENH, Praha 2002.
ŠEVČÍK, Miloš. Umění jako vyjádření smyslu: Filozofie umění Jana Patočky. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2014.
JOSL, Jan. „Patočkova raná filozofie umění,“ Philosophica et historica 2. č.8., 2015, s. 39-55.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK