Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diferenciace v heterogenní třídě na 1. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Diferenciace v heterogenní třídě na 1. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Differentiation in the heterogeneous classroom at primary schools
Klíčová slova: diferenciace, diverzita, heterogenní třída, rovný přístup ke vzdělání, výukové strategie
Klíčová slova anglicky: differentiation, diversity, heterogeneous classroom, equal opportunities in education, teaching strategies
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.03.2021
Datum zadání: 08.03.2021
Datum a čas obhajoby: 20.05.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 8, Praha 1, S101, 101
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka provede rešerši literatury a stanoví si cíl práce. Poté sepíše teoretickou část, kde bude komparovat jednotlivé zdroje, české i zahraniční. Vybere výzkumný design, formuluje výzkumné otázky a provede sběr dat. Soubor dat bude posléze analyzovat prostřednictvím otevřeného kódování. Empirická část bude zakončena souborem doporučení pro práci s heterogenní třídou.
Seznam odborné literatury
BRAY, Barbara a MCCLASKEY, Kathleen. 2013. A Step-by-step Guide to Personalize Learning. Students at the Center Hub. [Online] květen 2013. [Citace: 20. únor 2021.] Dostupné na: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1015153.pdf
HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ I. Inkluzivní vzdělávání. Grada. Praha, 2010. ISBN 978-80- 247-3070-7
KASÍKOVÁ, Hana, STRAKOVÁ, Jana (ed.). Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011, 348 s. ISBN 978-80-246-1911-8.
TOMLINSON, Carol Ann. Leading and Managing a Differentiated Classroom. 2010. ISBN 9781416610748.
WESTWOOD, Peter S. Inclusive and adaptive teaching: meeting the challenge of diversity in the classroom. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. ISBN 978-1-138-48100-8.
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se věnuje tématu diferenciace na prvním stupni a vychází z myšlenek inkluzivní pedagogiky a rovného přístupu ke vzdělání. Teoretická část se věnuje shodným a odlišným rysům osobností žáků mladšího školního věku. Na základě toho pojmenovává nejdůležitější faktory diferenciace, které jsou nezbytnou součástí práce učitele v heterogenní třídě. Značná část teoretické práce je věnována výukovým metodám a strategiím, které podporují inkluzivní přístup k vyučování. Praktická část zpracovává formou hloubkových rozhovorů zkušenosti pedagogů s dlouholetou praxí a porovnává je s teoretickými východisky. Cílem této práce je představit základní a funkční principy diferenciace, které mohou sloužit jako zdroj inspirace pro studenty učitelství a začínající i zkušené učitele.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the topic of differentiation at the primary level of education. It is based on the idea of inclusion and equal access to education. The theoretical part focuses on the similarities and differences of pupils at the age of middle childhood. Based on that, the following chapters introduce the most important factors of differentiation that are needed for successful teachers´ work in heterogeneous classrooms. This part also shows some of the teaching methods and strategies that support an inclusive view of education. The practical part interprets experience of teachers with long teaching practice and compares them with the theoretical background. This work aims to introduce main and effective principles of differentiation that can serve as a source of inspiration for students, junior and senior teachers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK