Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Armáda jako součást společnosti. Pojetí armády a koncepce ideového obrazu vojáka ČSLA a Sovětské armády
Název práce v češtině: Armáda jako součást společnosti. Pojetí armády a koncepce ideového obrazu vojáka ČSLA a Sovětské armády
Název v anglickém jazyce: The army as part of society. The concept of the army and the concept of the ideological image of a soldier of the Czechoslovak Army and the Soviet Army
Klíčová slova: ČSLA|Sovětská armáda|Československo|koncept armády|ideový koncept vojáka
Klíčová slova anglicky: Czechoslovak Army|Soviet Army|Czechoslovakia|concept of the army|ideological concept of a soldier
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.03.2021
Datum zadání: 07.03.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.03.2021
Datum a čas obhajoby: 10.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se věnuje obecně pojetí armády a koncepci vojáka v rámci ideového obrazu ČSLA a Sovětské armády. Práce pojímá armádu jako integrální součást státu (koncepce, struktura, všeobecné otázky strategii, operačního umění a taktiky, vojenská přísaha, legislativa). Součástí práce je analýza propojení armády s kulturou a ideový koncept obrazu vojáka Československé lidové armády a Sovětské armády. Práce využije dostupných materiálů z archivu (VÚA Praha – Ruzyně), dobové a současné odborné literatury československé, české i zahraniční provenience.
Seznam odborné literatury
VÚA Praha-Ruzyně. Fond 1248 – 99. prapor pro odmořování terénu Trutnov.
BÍLEK, Jiří, Jaroslav LÁNÍK a Jan ŠACH. Československá armáda v prvním poválečném desetiletí: květen 1945 - květen 1955. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2006.
BÍLEK, Jiří. Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy: květen 1955 - srpen 1968. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2008.
CSÉFALVAY, František, Igor BAKA, Zoltán KATREBA, et al. Vojenské dejiny Slovenska. [Bratislava]: Magnet Press, 2007.
Česko-slovenský vojenský slovník, Praha 1976.
Dušan Vallo a kol. Vojenský terminologický a výkladový slovník. Bratislava: 2004.
DVOŘÁK, Ludvík. Příručka pro důstojníka v záloze. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1963.
DZIAKOVÁ, Olga. Vojenská psychologie. Praha: Triton, 2009.
FIDLER, Jiří. Lexikon ČSLA: svazy a svazky. Praha: Euromedia Group, 2020.
KLUČINA, Petr. Vojenské dějiny Československa. 5. díl. Praha: Naše vojsko, 1989.
KREJČÍ, Oskar. Geopolitika Ruska. Praha, 2017.
LINHA, Miroslav, ed. Vojenský terminologický slovník. Praha: Naše vojsko, 1966.
LINHA, Miroslav. Příručka pro poddůstojníky. 6. přeprac. vyd. Praha: Naše vojsko, 1975.
LUŇÁK, Petr, ed. Plánování nemyslitelného: československé válečné plány 1950-1990. 2. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008.
MASKALÍK, Alex. Elita armády: československá vojenská generalita 1918−1992. Banská Bystrica: HWSK, 2012.
MIKULÍN, Antonín. Vojensko-politický slovník. Praha: Naše vojsko, 1987.
NĚMEČEK, Zdeněk. Základní vojenská příručka: Určeno pro brance a vojíny základní služby. Praha: Naše vojsko, 1977.
ПЯКИН, Валерий. О мире кривых зеркал 1-3. Фонд концептуальных технологий, 2018-2020.
RICE, Condoleezza. Sovětský svaz a československá armáda 1948-1983: nejisté spojenectví. Praha: XYZ, 2005.
Sloužíme lidu, o životě, práci a radostech vojáků Československé lidové armády v reportážní fotografii Praha: Naše vojsko, 1956.
SPIŠIAK, Michal. Hlavní rysy operačního umění Sovětské armády v deseti drtivých úderech. Praha: Naše vojsko, 1955.
VACEK, Miroslav. Celý život v jednom šiku. Litvínov: Agentura Victory, 2017.
VACEK, Miroslav. Generál studené války. Praha: Erika, 2004.
VACEK, Miroslav. Nejen z vojenského kufru. Praha: Futura, 2012
VACEK, Miroslav. Proč bych měl mlčet-. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1991.
WENZKE, Rüdiger. Nationale Volksarmee – Die Geschichte. München: Bucher, 2014.
Základní příručka pro důstojníky v záloze. MNO, 1956.
Советская военная энциклопедия. Мoсква: Воениздат, 1976-1980.
Военная энциклопедия в 8 томах, Мoсква: Воениздат, 1997- 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK