Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Souvislost strategie zvládání nudy a postoje ke školním předmětům
Název práce v češtině: Souvislost strategie zvládání nudy a postoje ke školním předmětům
Název v anglickém jazyce: The strategic context of coping with boredom and attitude to school subjects
Klíčová slova: nuda; coping; motivace; postoje k předmětům
Klíčová slova anglicky: boredom; coping; motivation, attitude to school subjets
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2021
Datum zadání: 04.03.2021
Datum a čas obhajoby: 09.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zaměřena na prožívání nudy u žáků na druhém stupni základní školy (sedmé a osmé ročníky). Zmapován bude nejen výskyt nudy a hlavní žákovské strategie zvládání nudy (boredom coping), ale i žákovský postoj k těmto předmětům (obliba předmětu, obtížnost předmětu, význam předmětu, míra nudy v předmětu). Hlavním cílem práce bude hledat souvislosti mezi výskytem nudy v jednotlivých předmětech a postoji žáků k těmto předmětům, tedy mezi postojem k předmětu a volbou copingové strategie. Práce bude využívat převážně kvalitativní metodologie. V této práci je uvažováno o využití dotazníků BPSSS, CBS a dotazníku postojů ke školním předmětům.
Seznam odborné literatury

Pavelková, I., Hrabal, V. (2010. Jaký jsem učitel. Praha: Portál.

Pavelková, I. (2002). Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový fakteor v žákovské motivaci. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Krykorková, H., Váňová, R. (2010). Učitel v současné škole. Karolínum.

Nett, U.E., Goetz, T., Daniels, L. M. (2010). What to do when feeling boredom: Students´ strategies for coping with boredom. Learning and Individuál Differences, 20 (6), 626-638.

Pekrum, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumpions, corollaries, and omplications for education research and practice. Educational psychology review, 18 (4), 315-341.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK