Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkušenosti vybrané skupiny respondentek s anorexií a její léčbou
Název práce v češtině: Zkušenosti vybrané skupiny respondentek s anorexií a její léčbou
Název v anglickém jazyce: Experiences selected group of respondets with anorexia and its treatment
Klíčová slova: hladovění, léčba, mentální anorexie, poruchy příjmu potravy, prevence, štíhlost
Klíčová slova anglicky: starvation, treatment, anorexia nervosa, eating disorder, prevention, slimness
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.02.2021
Datum zadání: 20.02.2021
Datum a čas obhajoby: 16.05.2022 11:20
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zdůvodnění výběru tématu
Téma mentální anorexie jsem si vybrala, jelikož mám vlastní zkušenost s tímto onemocněním.
Případů anorexie a jiných poruch příjmu potravy výrazně přibývá, proto je tedy na místě o co
nejvyšší informovanost veřejnosti a seznámení s touto nemocí, která je primárně duševního
charakteru. Jeden z hlavních determinantů této nemoci jsou média a sociální sítě, kde se velice
často objevuje extrémní štíhlost jako módní kult dnešní doby. Toto téma je zároveň velmi
užitečné i pro moji pedagogickou činnost.
2. Formulace problému, který bude v práci řešen:
Mentální anorexie je jedno z onemocněních, které řadíme do poruch příjmu potravy. Jedná se
o aktuální téma, kdy nemoc postihuje zejména dospívající dívky, výjimkou nejsou ani mladí
muži, kteří jsou nespokojeni se svou figurou a vhledem. Anorexii můžeme nazvat jako „nemoc
moderní doby“. Vlivem neustálé a nadměrné reklamní masáže všude slýcháme, jak máme
vypadat, co máme jíst, kolik máme vážit, kolik pohybu a jak často by bylo optimální
provozovat… Není tak těžké do této, sice vzácné nemoci lehce spadnout. Je proto třeba si
uvědomit, že tato nemoc má fatální následky pro fyzické i mentální zdraví pacienta, kdy
neléčené, podceňované a zanedbané případy mohou končit i smrtí, proto je na místě, aby byla
informovanost a edukace na vysoké úrovni, zvlášť v současné hektické době.
3. Cíl práce:
Cílem mé práce je pokusit se o širší informovanost veřejnosti o mentální anorexii a celé její
problematice, od počátečních příznaků, léčby, zdravotních komplikací až po samotnou
prevenci. V praktické části pracuji s daty a informacemi, které jsem pomocí rozhovorů získala
od respondentek, jež mi ochotně poskytly důvěrné informace nezbytné ke srovnání a
analyzování metod léčby, ale i o průběhu nemoci či komplikacích a následcích. Hlavní cíl
praktické části je srovnat a vyhodnotit postupy léčby respondentek na základě jejich zkušeností,
které jim tato nemoc přinesla. Kromě samotné léčby srovnávám i další úskalí celého problému.
4. Charakteristika metod:
Kvalitativní výzkum – vybrala jsem si tento typ výzkumu, jelikož je zaměřen na zkoumání a
porozumění problému, kdy se snažím nasbírat co nejvíce dat a informací, které následně
používám v analýze informací.
Rozhovory – dotazování respondentek na základě osobních rozhovorů, kdy si celý průběh
zaznamenávám.
5. Struktura práce:
Ve své práci nejprve charakterizuji nemoc a celkové vymezení problematiky, dále příčiny
vzniku nemoci. Následně se pokusím popsat samotný průběh včetně optimální a dostupné léčby
a následků nemoci. Následně se ještě věnuji již zmíněné důležité edukaci a informovanosti.
V praktické části se zaměřuji pomocí rozhovorů a následné analýzy na zkušenosti respondentek
s nemocí a s léčbou, kdy následně poznatky mezi sebou porovnávám.
Seznam odborné literatury
FAIRBURN, Christopher, Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders, Guilford Publications, 2008. ISBN 1593857098.
HORT, Vladimír. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80–7367-404-5
KRCH, František David. Mentální anorexie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80–7367-807-4
NOVÁK, Michal, Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy. CERM, 2010, s. 13.ISBN 978-80-7204-657-7
PAPEŽOVÁ, Hana. Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání: interdisciplinární a transdiagnostický pohled. Praha: Mladá fronta, 2018. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4904-7
PROCHÁZKOVÁ, Lenka, SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, Jana. Poruchy příjmu potravy: Odpovědi na otázky, na které jste se báli zeptat. Zlončice: Pasparta, 2017. ISBN 978-80-88163-46-6
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci bude řešena problematika mentální anorexie. Hlavním předmětem a cílem bude porovnání a hodnocení poskytnutých dat od respondentek, které mají zkušenost s mentální anorexii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis will deal with the issue of anorexia nervosa. The main subject and goal will be to compare and evaluate the data provided by respondents who have experienced anorexia nervosa.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK