Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odklad školní docházky z pohledu učitele MŠ.
Název práce v češtině: Odklad školní docházky z pohledu učitele MŠ.
Název v anglickém jazyce: Postponement of school attendance from the point of view of the kindergarten teacher.
Klíčová slova: Odklad školní docházky, předškolní dítě, učitel/ka mateřské školy, mateřská škola, školní zralost, školní připravenost, příčiny odkladu školní docházky,
Klíčová slova anglicky: Postponement of school attendance, preschool child, kindergarten teacher kindergarten, school maturity, school readiness, causes of postponement of school attendance,
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.02.2021
Datum zadání: 08.02.2021
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem mé bakalářské práce je zjistit na určitém vzorku předškolních dětí nejčastější příčiny odkladu školní docházky a objevit jaký mají názor učitelky mateřské školy na odklad školní docházky.
Dále chci objasnit, na jakém základě se učitelky domnívají, že je dítě nezralé pro vstup do základní školy a jaké metody k zjišťování školní zralosti a připravenosti využívají.
Seznam odborné literatury
• BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a ŠMARDOVÁ, Vlasta. Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy. 2. vydání. Brno: Edika, 2015. iii, 100 stran. Moderní metodika pro rodiče a učitele. Předškoláci. ISBN 978-80-266-0793-9.
• DANDOVÁ, Eva, Jana KROPÁČKOVÁ, Hana NÁDVORNÍKOVÁ, Daniela PRAVCOVÁ a Irena PŘÍKAZSKÁ. Školní zralost a odklady školní docházky. Praha: Raabe, [2018]. Školní zralost. ISBN 978-80-7496-373-5.
• Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Pedagogická fakulta. Univerzita Karlova.
• KROPÁČKOVÁ, J. Budeme mít prvňáčka. Praha: Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-359-8.
• KUCHARSKÁ, A., ŠVANCAROVÁ, D. Bezstarostné roky? Kroky a krůčky předškolním věkem. Praha: Scientia, 2003.
• JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Praha: D&H, 1998. ŠULOVÁ, L. Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-542-9.
• OTEVŘELOVÁ, Hana. Školní zralost a připravenost. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 142 stran. ISBN 978-80-262-1092-4.
• Předškolní vzdělávání a přechod do základní školy. (2017). Orbis scholae, 11(1).  - monotematické číslo
• PUGNEROVÁ, Michaela a Ivana DUŠKOVÁ. Z předškoláka školákem. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0573-1.
• SYSLOVÁ, Zora, KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a FIKAROVÁ, Táňa. Pedagogická diagnostika v MŠ: práce s portfoliem dítěte. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 125 stran. ISBN 978-80-262-1324-6.
• VERECKÁ N. Jak pomáhat dětem při vstupu do školy. Praha, Lidové noviny 2002. ISBN 80-7106-474-2.
• BEDNÁŘOVÁ, Jiřina, Eva DANDOVÁ, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Hana NÁDVORNÍKOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Lenka ŠULOVÁ. Školní zralost a její diagnostika. Praha: Raabe, 2017. Školní zralost. ISBN 978-80-7496-319-3.
• BEJDÁKOVÁ, Sandra, Jarmila STŘECHOVÁ, Lenka SUCHARDOVÁ, Jana VÍTKOVÁ, Helena ZDRUBECKÁ a Zdenka ŽENATOVÁ. Školní zralost a komunikace. Praha: Raabe, [2018]. Školní zralost. ISBN 978-80-7496-390-2.
• BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. 2. vydání. Ilustroval Richard ŠMARDA. Brno: Edika, 2015. Moderní metodika pro rodiče a učitele. ISBN 978-80-266-0658-1.
Předběžná náplň práce
Teoretická část se zabývá vymezením těchto základních pojmů - odklad školní docházky, dítě předškolního věku. Tato část si dále klade za cíl analyzovat možnosti vzdělávání dětí s odkladem školní docházky.

Praktická část se zaměřuje na zkoumání důvodů pro odklad školní docházky za účelem zjištění jejich nejčastější příčin. Dále se tato část zabývá postojem učitele k odkladu školní docházky a popisuje metody, které se využívají ke zjišťování školní zralosti a připravenosti dítěte pro vstup do základní školy jako jsou -pedagogická diagnostika, testy školní zralosti, pozorování, spolupráce s PPP, SPC aj. V práci je objasněno jak s těmito daty dále nakládají.
Dále práce popisuje výsledky výzkumu založeného na mém vlastním šetření pomocí dotazníků. Na základě získaných informací jsou výsledky porovnány a výzkum vyhodnocen. Závěrem práce jsou porovnány výsledky na základě získaných informací s cílem předložit hodnocení výzkumu.Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part deals with the definition of the following basic concepts - postponement of school attendance and the age of a preschool child. This part then aims to analyze the possibilities of education for children with postponement of school attendance.
The practical part of the thesis focuses on investigating the reasons for postponing of school attendance in order to determine its most common causes. In addition, this part of the thesis deals with the teacher's attitude to postponement of school attendance and describes the methods that are used to determine the maturity of a child to enter primary school. The most frequent methods used for the diagnosis are as following: pedagogical diagnostics, school maturity tests, observation, cooperation with PPP, SPC, etc.The work clarifies how to further handle data. Furthermore, the thesis describes the results of the research based on my own investigation using questionnaires. In conclusion, the thesis compares the results based on the obtained information in order to submit the evaluation of the research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK