Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj well-beingu vysokoškolských učitelů pomocí aktivit podporujících zdravé stravování.
Název práce v češtině: Rozvoj well-beingu vysokoškolských učitelů pomocí aktivit podporujících zdravé stravování.
Název v anglickém jazyce: Development of well-being of university teachers through activities supporting healthy eating.
Klíčová slova: dieta, nutriční hodnota potravin, prevence, well-being, zdravá výživa, životní styl
Klíčová slova anglicky: diet, nutritional values, prevention, well-being, healthy nutrition, life style
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kočí, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.02.2021
Datum zadání: 02.02.2021
Datum a čas obhajoby: 25.05.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zdůvodnění výběru tématu
Tomuto tématu bych se ráda věnovala, protože si myslím, že jídlo a stravování obecně je jednou z nejdůležitějších součástí našich životů. Měli bychom se více zajímat o to, co jíme, co nám jídlo kromě zisku energie a požitku přináší a také jíst vědomě. V dnešní uspěchané době je stravování velmi často opomíjeno a kvalitní, nutričně vyvážená strava bývá nahrazována rychlejšími a snadnějšími alternativami, které ovšem ve velké míře nesplňují vyživovací funkci a naše tělo nikterak neobohacuje. Proto bych ráda zformulovala několik výživových doporučení, které budou cílit na zlepšení kvality života.
2. Formulace problému, který bude v práci řešen:
Práce se v první části zaměří na definici well-beingu a zdravého životního stylu a objasní blíže tuto problematiku z pohledu výživy, ale i jiných směrů (pohyb a sport, psychika, dobré vztahy apod.) Práce se v pár podkapitolách bude věnovat také některým makro a mikronutrientům z pohledu zdravého životního stylu a jejich vlivu na fyzické a duševní zdraví. V další kapitole se práce bude stručně věnovat i dalším oblastem týkající se zdraví a zdravého životního stylu.
Druhá část práce se zaměří na well-being lidí na pracovišti, a především na well-being vysokoškolských učitelů, charakteristiku pracovního prostředí vysokoškolského učitele a zdravotní problémy (fyzické i psychické) spojené s tímto typem profese. Práce se zaměří i na problémy plynoucí ze špatných stravovacích návyků a vliv výživy na zlepšení fyzického, duševního a sociálního zdraví.
Poslední část práce bude tvořena mými výživovými doporučeními ke zlepšení stravování, a tak i ke zlepšení well-beingu vytížených vysokoškolských učitelů.

Seznam odborné literatury
Odborná literatura:
Harvard T.H. Chan: SCHOOL OF PUBLIC HEALTH [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://www.hsph.harvard.edu/

WHO: World Health Organistaion [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://www.who.int/

Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://koronavirus.mzcr.cz/

eAGRI: Ministerstvo zemědělství [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/

1. Lékařská fakulta: Univerzita Karlova [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://www.lf1.cuni.cz/veda-a-vyzkum

3. Lékařská fakulta: Univerzita Karlova [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-39.html

PÁNEK, Jan; POKORNÝ, Jan; DOSTÁLOVÁ, Jana. Základy výživy a výživová politika. Vydavatelství VŠCHT v Praze, 2007.

STŘEDA, Leoš; MARÁDOVÁ, Eva; ZIMA, Tomáš. Vybrané kapitoly o zdraví. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce s názvem Rozvoj well-beingu vysokoškolských učitelů pomocí aktivit podporujících zdravé stravování se v teoretické části zabývá pojmem well-being a pojednává o pozitivní psychologii. Zaměřuje se také na teorii životního stylu a věnuje se zejména zdravému životnímu stylu a jeho aspektům. V neposlední řadě se práce zabývá učitelskou profesí, jejími specifiky a zdravotními riziky s ní spojených, především pak syndromem vyhoření. Cílem teoretické části je zanalyzovat tři různé oblasti, jedná se o well-being, zdravý životní styl a učitelskou profesi.
Cílem praktické části bakalářské práce je zjistit, jaké jsou stravovací návyky vysokoškolských učitelů a zda jim jejich pracovní podmínky umožňují pravidelné stravování. V rámci této části je uvedeno více dílčích cílů. Dalším cílem je sestavení výživových doporučení pro zlepšení kvality stravovacích návyků vysokoškolských učitelů.
Pro první uvedený cíl praktické části byla použita metoda dotazníkového šetření. Dotazník obsahoval 19-22 otázek kombinujících uzavřené a otevřené odpovědi. Dotazníkové šetření bylo realizováno na několika vysokých školách v České republice v období od 25.02.2021 do 15.03.2021. Šetření se zúčastnilo 57 vysokoškolských učitelů, z toho 36 žen a 21 mužů.
Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že vysokoškolští učitelé mají velice různorodé stravovací návyky. Většina učitelů nekonzumuje dostatečné množství ovoce a zeleniny, nicméně disponují dobrými znalostmi o správném stravování. Vysokoškolští učitelé mají dobrý pitný režim. Dále bylo zjištěno, že velká část vysokoškolských učitelů nemá čas na pravidelné stravování v průběhu pracovního dne a mezi přednáškami.
Na základě získaných informací a dat lze konstatovat, že názory učitelů na jejich stravovací návyky, ale také na další faktory, které mohou být ovlivněny jejich typem profese, jsou různé. Jako největší úskalí v oblasti celkového zdraví je vnímána psychická zátěž, stres a nedostatek pohybu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor's thesis named Development of well-being of university teachers through activities supporting healthy eating deals with the concept of well-being, the definition of health and positive psychology in the theoretical part. It also focuses on lifestyle theory and a healthy lifestyle and its aspects. Last but not least, the work deals with the teaching profession, its specifics and health risks associated with it, especially the burnout syndrome. The aim of the theoretical part is to analyze three different areas, namely well-being, a healthy lifestyle and the profession of teaching.
The aim of the practical part is to find out what are the eating habits of university teachers and whether their working conditions allow them to eat regularly. Within this section, several sub-objectives are listed. Another goal is to compile nutritional recommendations to improve the quality of eating habits of university teachers.
For the first stated goal of the practical part, the method of questionnaire survey was used. The questionnaire contained 19-22 questions combining closed and open answers. The questionnaire survey was conducted at several universities in the Czech Republic in the period from 25.02.2021 to 15.03.2021. The survey was attended by 57 university teachers, of a number of 36 women and 21 men.
The results of the questionnaire survey show that university teachers have very diverse eating habits. Most teachers do not consume enough fruits and vegetables, but they have a good knowledge of proper nutrition. University teachers have a good drinking regime. It was also found that a large proportion of university teachers do not have time for regular meals during the working day and between lectures.
Based on the information and data obtained, it can be stated that teacher´s opinions on their eating habits and also on other factors that may be influenced by their type of profession, are different. Psychological stress and lack of exercise are perceived as the biggest pitfalls in the area of overall health.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK