Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání výuky v plaveckých školách ČR .
Název práce v češtině: Srovnání výuky v plaveckých školách ČR .
Název v anglickém jazyce: Comparison of teaching in swimming schools in the Czech Republic.
Klíčová slova: plavecká výuka, plavecké školy, plavání, plavecké dovednosti, plavecké způsoby, metody výuky, legislativa,
Klíčová slova anglicky: swimming lessons, swimming schools, swimming, swimming skills, swimming methods, teaching methods, legislation
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Irena Svobodová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2021
Datum zadání: 01.02.2021
Datum a čas obhajoby: 16.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium odborné literatury k dané problematice
2. Formulace kapitol úvod, cíle,úkoly, výzkumné metody
3. Formulace teoretické části práce
4. Sběr dat v teréním šetření
5. Příprava výsledkové části
6. Formulace dílčích výsledků
7. Pracovní verze bakalářské verze
Seznam odborné literatury
Bělková, T. Didaktika plavecké výuky. Praha: Karolinum, 1994
Čechovská, I. Plavání dětí s rodiči. Praha : Grada Publishing, 2007
Čechovská, I. - Miler, T. Plavání. Praha : Grada Publishing, 2008
Hoch, M. Plavání – teorie a didaktika . Praha : SNP, 1993
Hofer, Z.. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2003
Hoch, M. Učte děti plavat. Praha: Olympia, 1991
Karger, P. - Kaufman, Z. Záchranář-první pomoc. Praha : VZS ČČK 2007
Miler, T.a kol. Záchranář – Bezpečnost a záchrana u vody. Praha : VZS ČČK 2007
Resch,J., Kutner,E. Jak se neutopit. (Učíme se hrou a vesele). Olomouc: Hanex,1995.
ČECHOVSKÁ, I. HOCHOVÁ, J. Plavecká výuka předškolních dětí. Metodický dopis ČÚV ČSTV. Praha : Sportpropag, 1989.
HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1999. 273 s.
LEWIN, G. Slabikář malého plavce. Praha : Olympia, 1980.
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998, 270 s.
POKORNÁ, J. Plavecké začátky. Těl. Vých. Sport Mlád., 2007, 73, 5, s. 19-22.
HOCHOVÁ, J., ČECHOVSKÁ, I. Plavecká výuka předškolních dětí. Metodický dopis ČÚV ČSTV. 1. vyd. Praha : Sportpropag, 1989.
Články s problematikou plavání a plaveckých sportů v časopise TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORTMLÁDEŽE publikované členy katedry plaveckých sportů UK FTVS Praha
BĚLKOVÁ, T. a kol. Plavání. Zdokonalovací plavecká výuka. Metodické texty pro školní a mimoškolní TV a sport 11-15 žáků. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1998.
KIEDROŇOVÁ, E. Jak se rodí vodníčci. 1. vyd. Ostrava : Salvo, 1991.
PUŠ, J. a kol. Učební texty pro cvičitele. Praha : APŠ 1996
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je na základě literatury a jiných bakalářských a diplomových prací shrnout a srovnat výukové metody v plaveckých školách pro děti.
Úkolem bude zjistit jaké možnosti nabízí plavecká výuka, obsah a podmínky výuky, lektorské zabezpečení a výstupní cíle výuky dětí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachelor's thesis is based on the literature and other bachelor's and master's theses to summarize and compare teaching methods in swimming schools for children.
The task will be to find out what possibilities swimming lessons offer, content and conditions of teaching, lecturer provision and output goals of teaching children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK