Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výchova hokejové mládeže v ČR a její komparace s vybranými státy
Název práce v češtině: Výchova hokejové mládeže v ČR a její komparace s vybranými státy
Název v anglickém jazyce: Hockey education youth in the Czech Republic and its comparison with selected countries
Klíčová slova: Výchova, mládež, lední hokej, komparace, Český hokej
Klíčová slova anglicky: Education, youth, ice hockey, comparison, Czech hockey
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2021
Datum zadání: 29.01.2021
Datum a čas obhajoby: 16.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Martin Pádivý
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Stanovit problém, cíle a postup práce
2.Vyhledat, prostudovat a provést literární rešerši odborné literatury a dalších zkoumaných pramenů
3.Vytvořit osnovu (sylabus)kvalifikační práce a následně zpracovat teoretickou část
4.Formulace pracovních hypotézy a zvolených výzkumných metod graduační práce
5.Realizace výzkumné části, vyhodnocení získaných údajů
6.Formulace závěrů práce
7.Práce bude zpracovávána v souladu se zásadami metodologie psaní vědeckých a závěrečných prací v kinantropologii a v pedagogice
8.PRAVIDELNĚ předkládat a konzultovat vznikající práci
9.Kompletní rukopis předložit vedoucímu práce NEJPOZDĚJI jeden měsíc před termínem odevzdání
10. Odevzdat závěrečnou práci ve stanovené formě (tištěné, resp. multimediální) dle příslušného aktuálního Opatření děkana a dle instrukcí a pokynů KTV ohledně zpracování závěrečných prací.
Seznam odborné literatury
1. WALKER, Sam. Kapitáni: skrytá síla úspěchu. Přeložil Petr JANOUCH. Praha: Mladá fronta, 2019. Edice Českého olympijského výboru. ISBN 978-80-204-5527-7.
2. SCHMIDT, Richard. A. a Timothy D. LEE. Motorické učení a výkon. Praha: Mladá Fronta, 2018
3. BUKAČ, Luděk. Trénink herní přirozenosti: kouzlo hráčského naturelu. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5054-5.
4. BUKAČ, Luděk a Josef DOVALIL. Lední hokej: trénink herní dokonalosti. Praha: Nakladatelství Olympia, 1990. Sport (Olympia). ISBN 80-7033-024-4.
5. VOJTA, Zdeněk. Metodika sportovní přípravy v jednotlivých věkových kategoriích. Praha: ČSLH, 2020.
6. DONSKOV, Anthony. Physical Preparation for Ice Hockey: Biological Principles and Practical Solutions. Indiana: Author House, 2016. ISBN: 978-1-5246-5122-0
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce mapuje výchovu hokejové mládeže v prostředí České republiky a její následné srovnání s hokejovými velmocemi. Cílem práce bude podrobné rozebrání nového výchovného systému a zachytit důvody současného ústupu kvality Českého hokeje na mezinárodním poli. Vyhodnocení bude probíhat komparací jednotlivých států s ČR, kterými jsou USA a Švédsko, a to za pomocí metodiky a zázemí, mezinárodních úspěchů, rozhovorů s trenéry a dostupné literatury. Závěrem práce jsou formulovány kroky, které by mohly vést k opětovnému zlepšení stavu výchovy hokejové mládeže v ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis maps the education of hockey youth in the Czech Republic and its subsequent comparison with hockey powers. The aim of the work will be to dismantle the new educational system in detail and to capture the reasons for the current decline in the quality of Czech hockey on the international stage. The evaluation will take place by comparing individual states with the Czech Republic, which are USA and Sweden, using methodology and background, international successes, interviews with coaches and available literature. At the end of the work, steps are formulated that could lead to a re-improvement of the education of hockey youth in the Czech Republic.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK