Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka fyziky na Waldorfských školách
Název práce v češtině: Výuka fyziky na Waldorfských školách
Název v anglickém jazyce: Teaching physics at Waldorf schools
Klíčová slova: Waldorfské školy|fyzika|výuka
Klíčová slova anglicky: Waldorf School|physics|teaching
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Prostudovat publikace týkající se waldorfské pedagogiky a waldorfského školství.
2. Zmapovat síť základních a středních waldorfských škol v ČR, zjistit, jak je v jejich ŠVP zastoupena fyzika, jaký je její časový rozsah, obsahové zaměření.
3. Zjistit, jak reálně probíhá výuka fyziky na waldorfských školách. Za tím účelem provést výzkum, jehož výzkumným plánem bude vícepřípadová studie. Výzkum bude zahrnovat zejména pozorování výuky, doplněné rozhovory s učiteli.
4. Na základě sebraných dat charakterizovat a interpretovat výuku fyziky na waldorfských školách.
Seznam odborné literatury
[1] Průcha, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 80-7178-072-3
[2] Kasper, T., Kasperová, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada 2008
[3] Singule, F., Rýdl, K. Pedagogické proudy 1. poloviny 20. století. Praha: SPN, 1988
[4] Rýdl, K. Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno: Zeman Marek, 1994
[5] Franko, Radek. Místo waldorfské pedagogiky v současném českém školství. Praha: Univerzita Karlova, 2014.
[6] Ševčík, Ondřej. Chemické vzdělávání na českých waldorfských školách a možnosti využití žákovského portfolia při výuce chemie - Diplomová práce, Praha 2012. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/84711 [online] [cit. 2021-01-16]
[7] Učitelské noviny - Waldorfské školy mají své místo, ale nejsou nadprůměrné. Učitelské noviny. http://www.iwaldorf.cz/skoly.php?menu=sko-vse [online] [cit. 2021-01-16]
[8] Waldorfské školy - Školy a sdružení u nás. Asociace waldorfských škol České republiky, 6/2016. http://www.iwaldorf.cz/skoly.php?menu=sko-vse [online] [cit. 2021-01-16]
[9] Steiner, R. (2003). Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky. Semily, Opherus https://knihy.abz.cz/prodej/vseobecna-nauka-o-cloveku-jako-zaklad-pedagogiky
[10] Steiner, R. (2020). Theosofie. Nakladatelství Michal. https://knihy.abz.cz/prodej/theosofie-2
[11] Steiner, R. (1999). Výchova ke svobodě. Praha, Baltazar. https://www.databazeknih.cz/knihy/vychova-ke-svobode-284313
[12] Janík, T. et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.
[13] Žák, V. (2006). Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky (Dizertační práce). Praha: MFF UK.
[14] Žák, V. (2014a). Kvalita výuky fyziky dvojí perspektivou – porovnání pohledů výzkumníka a učitele. Pedagogika, 64(1), 66–80.
[15] Žák, V. (2014b). The quality of physics teaching – cases of teaching over time and in space by three teachers. Orbis scholae, 8(2), 61–82.
[16] Žák, V. (2018). Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele. Praha: Karolinum.
[17] Špilínková, Iva: Výuka středoškolských učitelů fyziky, jejichž žáci pokračují ve studiu fyziky na vysoké škole. Diplomová práce. Praha 2020.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK