Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znalosti adolescentů o pohlavně přenosných chorobách
Název práce v češtině: Znalosti adolescentů o pohlavně přenosných chorobách
Název v anglickém jazyce: Adolescents knowledge about sexually transmitted diseases
Klíčová slova: adolescence, léčba, pohlavní styk, povinné hlášení, prevence, přenos
Klíčová slova anglicky: adolescence, therapy, sexual intercourse, mandatory reporting, prevention, transmission
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Alena Thorovská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.01.2021
Datum zadání: 16.04.2022
Datum a čas obhajoby: 19.05.2022 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BRTNÍKOVÁ, Marta. Sex?: AIDS! : materiály ze semináře Sexuální zdraví - součást zdravého způsobu života konaného v roce 1988 v Brně. Praha: Horizont, 1989. ISBN
80-7012-021-5

ZÁHUMENSKÝ, Jozef, David JILICH a Daniela VAŇOUSOVÁ. Základy moderní venerologie: učebnice pro mezioborové postgraduální vzdělávání. Praha: Maxdorf, [2015]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-429-6

ČERNÝ, Rudolf a Ladislav MACHALA. Neurologické komplikace HIV/AIDS. V Praze: Karolinum, 2007 ISBN 9788024612225.

HAVLÍK, Jiří. Infekční nemoci. 2., rozš. vyd. Praha: Galén, 2002 ISBN 8072621734.

DOSTÁL, Václav, et al. Infektologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0749-2.
Předběžná náplň práce
CÍLE PRÁCE: Zkoumání znalostí studentů středních škol o pohlavně přenosných chorobách a dále, zda jsou prostřednictvím výuky na školách seznamováni s touto problematikou
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK