Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přechod nebezpečí dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Název práce v češtině: Přechod nebezpečí dle Úmluvy OSN o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží
Název v anglickém jazyce: Passing of Risk in International Sale Contract under CISG
Klíčová slova: Přechod nebezpečí, nebezpečí, Vídeňská úmluva, CISG, Incoterms, mezinárodní koupě zboží, zboží, dodací podmínky, obchodní doložky
Klíčová slova anglicky: Passing of risk, risk, Vienna Convention, CISG, Incoterms, international sale of goods, goods, delivery terms, commercial terms
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2021
Datum zadání: 25.01.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.01.2021
Datum a čas obhajoby: 28.04.2021 14:30
Místo konání obhajoby: m. 317
Datum odevzdání elektronické podoby:22.02.2021
Datum proběhlé obhajoby: 28.04.2021
Oponenti: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá přechodem nebezpečí náhodné zkázy a zničení zboží v rámci mezinárodního obchodování. Hlavním cílem je zodpovězení hypotézy, zabývající se úpravou přechodu nebezpečí ve dvou hlavních pramenech úpravy, jimiž jsou doložky Incoterms a Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží neboli Vídeňská úmluva, a jejich vzájemném vztahu při úpravě tohoto institutu. Práce rovněž obsahuje rozbor pojmu nebezpečí a jeho druhy. Druhá část je věnována revizi Incoterms 2020, komparaci přechodu nebezpečí dle Incoterms a Vídeňské úmluvy, jejich podobnostem a odlišnostem a možnosti vzájemného působení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on passing of risk of accidental loss and destruction of goods during international sale. The main objective is to fulfil the hypothesis concerning the the regulation of passing of risk in two main sources of its regulation, the Incoterms clauses and the UN Convention on the International Sale of Goods, so called the Vienna Convention, and their mutual relationship in the regulation of this institute. Thesis also contains an analysis of the term danger and its various types. The second part is focused on the revision of Incoterms 2020, comparison of the passing of risk under Incoterms and the Vienna Convention, their similarities and differences and the possibility of their interaction.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK