Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reflexe environmentální krize v současné české poezii
Název práce v češtině: Reflexe environmentální krize v současné české poezii
Název v anglickém jazyce: Reflection of the Environmental Crisis in Contemporary Czech Poetry
Klíčová slova: environmentální poezie|ekokritika|přírodní poezie|environmentální krize|klimatická změna
Klíčová slova anglicky: environmental poetry|ecocriticism|nature poetry|environmental crisis|climate change
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2021
Datum zadání: 25.01.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.02.2021
Datum a čas obhajoby: 06.09.2021 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své diplomové práci se budu zabývat současnou českou (a potažmo slovenskou) environmentální poezií. Především v anglosaském světe je environmentální poezie, tedy poezie, která reaguje na současnou environmentální situaci, už dlouho zavedený pojem. Na české scéně se díla tohoto druhu poezie začala hojněji objevovat až v posledních několika letech, a stále na stabilní místo v literárním poli čekají. Jedním z impulsů pro tvorbu básnických sbírek s environmentální tématikou byla výzva básníka Radka Štěpánka ‘přírodní lyrika’ z roku 2019, která rozhýbala český literární prostor a rozpoutala debatu, zda by básníci měli tematizovat aktuální problémy dneška. I přes zdánlivou nepodobnost jednotlivých sbírek v nich lze nalézt společné prvky a témata. V Diplomové práci si kladu za cíl zmapovat a porovnat tyto rozličné sbírky s environmentální tématikou, a zasadit je do širšího kontextu dějin poezie.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
Ferenčuhová, Mária. Černozem. Nová vlna, 2020.
Ferenčuhová, Mária. Imunita. Skalná ruža, 2019.
Janota, Vít. Jen třídit odpad nestačí. Dauphin, 2011.
Janota, Vít. Víkend v jakémsi Švýcarsku. Dauphin, 2016.
Kaprál, Zeno. Tříděný odpad. Druhé město, 2020.
Kolmačka, Pavel. Život lidí, zvířat, rostlin, včel. Triáda, 2018.
Kolmačka, Pavel. Wittgenstein bije žáka. Triáda, 2014.
Stehlíková, Olga. O čemu mluví Matka, když mlčí. Dobrý důvod, 2019.
Štěpánek, Radek. Hic sunt homines. Masarykova univerzita, 2018.
Zbořil, Jonáš. Nová divočina. Host, 2020.
Zedník, Ladislav. Město jeden kámen. Dauphin. 2015.

Sekundární literatura:
Blasing, Mutlu Konuk. Lyric Poetry: The Pain and the Pleasure of Words. Princeton University Press, 2007.
Bristow, Tom. The anthropocene lyric: An affective geography of poetry, person, place. Springer, 2015.
Bristow, Tom, and Ford, Thomas, eds. A cultural history of climate change. Routledge, 2016.
Clark, Timothy. Ecocriticism on the edge: The Anthropocene as a threshold concept. Bloomsbury Publishing, 2015.
Clark, Timothy. The value of ecocriticism. Cambridge University Press, 2019.
Culler, Jonathan D. Theory of the lyric. Harvard University Press, 2015.
Gare, Arran. "The postmodernism of deep ecology, the deep ecology of postmodernism, and Grand Narratives." Beneath the surface: Critical essays in the philosophy of deep ecology (2000): 195-214.
Glotfelty, Cheryll and Fromm, Harold, eds. The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. University of Georgia Press. 1996.
Hiltner, Ken, ed. Ecocriticism: The Essential Reader. Routledge. 2014.
Hrdlička, Josef. Poezie a kosmos: Studie o poezii a poetice. Malvern. 2017.
Librová, Hana, et al. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti. Masarykova univerzita, 2017.
Morton, Timothy. Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World. University of Minnesota Press, 2013.
Morton, Timoty. Ecology Without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics. Harvard University Press, 2007.
Stibral, Karel. Proč je příroda krásná? – estetické vnímání přírody v novověku. Dokořán, 2005
Štěpánek, Radek and Zajíc, Pavel. Literárně – Enviromentální Platforma Pro Poezii, Prózu A Názory. Prirodnilyrika.cz. www.prirodnilyrika.cz.
Host: Environmentální poezie. Host č. 5, 2020.
Revue Prostor: Znovu objevit Zemi. Sdružení pro vydávání revue Prostor. 2019.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK