Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vzdělávacích potřeb pedagogů na gymnáziu
Název práce v češtině: Analýza vzdělávacích potřeb pedagogů na gymnáziu
Název v anglickém jazyce: Analysis of educational needs of teachers at high school
Klíčová slova: Vzdělávací potřeba, analýza vzdělávacích potřeb, učitel, motivace, celoživotní učení
Klíčová slova anglicky: Educational needs, analysis of educational needs, teacher, motivation, lifelong learning
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2019
Datum zadání: 22.06.2020
Datum a čas obhajoby: 18.05.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2021
Oponenti: PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana č. 37/2017 „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
BARTOŇKOVÁ, Hana, 2010. Firemní vzdělávání – strategický přístup ke vzdělávání pracovníků. Praha: Grada. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2914-5.
ARMSTRONG, M. a S. TAYLOR, 2015. Řízení lidských zdrojů – Moderní pojetí a přístupy. 13. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5258-7.
PAVLOV, Ivan, 2018. Učiteľská andragogika: o profesijnom vzdelávaní a poradenstve. 2. doplnené a rozšírené vydanie. Praha: Česká andragogická společnost. ISBN 978-80-906894-1-1.
KOUBEK, Josef, 2015. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-288-8.
PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA, 2014. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4748-4.
ZORMANOVÁ, Lucie, 2017. Didaktika dospělých. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0051-4.
Předběžná náplň práce
Diplomová se věnuje tématu analýzy vzdělávacích potřeb dospělých v profesním vzdělávání, konkrétně se zaměřuje na analýzu vzdělávacích potřeb pedagogů na gymnáziu, které si student vybral pro realizaci výzkumného šetření. V dnešní době je velmi diskutovaným tématem další vzdělávání pedagogických pracovníků, jelikož jedním z cílů dokumentu Strategie 2030+ je právě proměnit školy v učící se organizace. Ale dříve než lze určit vzdělávací program, tak se musí analyzovat a identifikovat vzdělávací potřeby. Proto cílem diplomové práce je především analyzovat a identifikovat vzdělávací potřeby pedagogů na gymnáziu a poté navrhnout program jejich realizace. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je zpracována na základě studia odborné literatury a dalších dostupných zdrojů. Zabývá se vymezením základních pojmů týkajících se daného tématu, kompetencemi, sebevzděláváním, dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, problematikou vzdělávání dospělých, motivací a bariérami ve vzdělávání dospělých, celoživotním vzděláváním, vzdělávacími potřebami, zejména jejich analýzou a v neposlední řadě i profesí učitele, tedy prestiží profese, osobností učitele a soudobým vzděláváním učitelů. Praktická část se pak věnuje výzkumu, který se snaží za pomoci zvolených metod identifikovat a analyzovat vzdělávací potřeby pedagogů na daném gymnáziu v rámci jejich profesní dráhy. Ve výzkumném šetření je využito metody dotazování u pedagogů, rozhovoru v případě vedení školy a obsahové analýzy dokumentů školy.
Cíl práce: Cílem diplomové práce je uskutečnit analýzu vzdělávacích potřeb pedagogů gymnázia
Metody výzkumu: Dotazník, obsahová analýza dokumentů, rozhovor

Návrh osnovy:
Úvod
TEORETICKÁ ČÁST
1 Vymezení základních pojmů
2 Vzdělávání dospělých
3 Vzdělávací potřeba
4 Učitelská profese
EMPIRICKÁ ČÁST
5. Průzkum vzdělávacích potřeb (problém, cíle, metody, metodika)
6. Výsledky průzkumu, jejich vyhodnocení a interpretace
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the analysis of the educational needs of adults in professional education, specifically focuses on the analysis of the educational needs of grammar school teachers, which the student choses for the implementation of research. Today, the further education of pedagogical staff is a much-discussed topic, as one of the goals of the Strategie 2030+ document is to transform schools into learning organizations. But before a educational program can be determined, educational needs must be analyzed and identified. Therefore, the aim of the diploma thesis is primarily to analyze and identify the educational needs of grammar school teachers and then to design a program for their implementation. The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part is based on the study of professional literature and other available sources. It deals with the definition of basic concepts related to the topic, competencies, self-education, further education of teachers, issues of adult education, motivations and barriers in adult education, lifelong learning, educational needs, especially their analysis and last but not least the teaching profession, the prestige of the profession , personalities of teachers and contemporary teacher education. The practical part is then devoted to research, which seeks to use selected methods to identify and analyze the educational needs of teachers at the grammar school within their careers. Based on the results of the analysis of educational needs, an educational program for grammar school teachers, where the research survey was carried out, will be designed. The research survey uses the method of questioning teachers, interviews in the case of school management and content analysis of school documents.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK