Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Patriotism in Poetry of Ṣalāḥ Ǧāhīn
Název práce v češtině: Patriotismus v poezii Ṣalāḥa Ǧāhīna
Název v anglickém jazyce: Patriotism in Poetry of Ṣalāḥ Ǧāhīn
Klíčová slova: arabská poezie|Ṣalāḥ Ǧāhīn|egyptská hovorová arabština|egyptské vlastenectví
Klíčová slova anglicky: Arabic poetry|Ṣalāḥ Ǧāhīn|Egyptian Colloquial Arabic|Egyptian patriotism
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2021
Datum zadání: 01.02.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.05.2021
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je analýza a interpretace vlasteneckých témat a motivů ve vybraných textech egyptského básníka Ṣalāḥa Ǧāhīna, pro kterého představuje rodná země jeden z hlavních zdrojů umělecké inspirace. Diplomant se zaměří na rozbor tematické výstavby básní aš-Šāj biʼl-laban (Čaj s mlékem, 1952), Lāǧiʼ (Uprchlík, 1955), Dumūʻ warā ʼl-burquʻ (Slzy pod burkou, 1955), Šūfī ʼadd ʼēh (Podívej, jak … ., 1961) aj., písně Mawwāl ʻašān il-qanāl (Píseň za Suezský kanál, 1957), jakož i několika dalších poetických a písňových textů psaných egyptskou hovorovou arabštinou (viz Kompletní básnické dílo Ṣalāḥa Ǧāhīna). Předmětem zkoumání je způsob, jakým Ǧāhīn vyjadřuje svůj vztah k Egyptu v kontextu významných událostí politického a sociálního života padesátých a šedesátých let 20. století. Vedle výkladu básníkových vlasteneckých postojů, poetických obrazů a symbolů bude součástí práce také analýza použitých jazykových prostředků, tj. metaforických a metonymických výrazů i jiných básnických tropů.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
Ǧāhīn, Ṣalāḥ, al-Aʻmāl al-kāmila li ʼš-šāʻir Ṣalāḥ Ǧāhīn (Kompletní básnické dílo Ṣalāḥa Ǧāhīna), Bajrūt: Dār as-Safwa,1999.

Sekundární literatura:
Hanafy, Ahmed, “Exploring Relationships between Poetry and and Nature in Salah Jaheenʼs ʻOn the Name of Egyptʼ”. In: Herms, 2nd ed., 85-108, 7, Cairo: Cairo University, 2018.
Jūsuf, Māǧid, “Mulāḥaẓāt ḥawla šiʻr al-ʻāmmīja ʼl-miṣrīja fī ʼs-sabʻīnījāt (Poznámky o poezii v egyptské hovorové arabštině ze 70. let)”. In: Alif – Journal of Comparative Poetics, 11, 148-157, Cairo: American University in Cairo Press,1991.
Al-Musawi, Muhsin J., Arabic Poetry Trajectories of Modernity and Tradition, Abingdon: Taylor&Francis Group, 2006.
Radwan, Noha M., Egyptian Colloquial Poetry in the Modern Arabic Canon. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK