Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Online B2C zmluvy a medzinárodné právo procesné
Název práce v jazyce práce (slovenština): Online B2C zmluvy a medzinárodné právo procesné
Název práce v češtině: Online B2C smlouvy a mezinárodní právo procesní
Název v anglickém jazyce: Online B2C contracts and international procedural law
Klíčová slova: internet | elektronický obchod | online B2C zmluvy | ochrana slabšej zmluvnej strany | spotrebiteľ | súdna príslušnosť | nariadenie Brusel I bis | dohoda o voľbe súdu
Klíčová slova anglicky: internet | e-commerce | online B2C contracts | protection of the weaker party | consumer | jurisdiction | Brussels I bis regulation | choice of court agreement
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2021
Datum zadání: 13.01.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.01.2021
Datum a čas obhajoby: 31.03.2021 15:00
Místo konání obhajoby: m. 317
Datum odevzdání elektronické podoby:24.01.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:24.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2021
Oponenti: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Táto rigorózna práca analyzuje zvláštne postavenie spotrebiteľov pri uzatváraní online B2C zmlúv podľa nariadenia Brusel I bis a hľadá odpoveď na otázku, či existuje kompromis medzi širšou ochranou spotrebiteľa a snahou o čo možno najmenšie zaťaženie podnikateľov (obzvlášť malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v oblasti elektronického obchodu) a podporou obchodu, vnútorného trhu a ekonomiky v EÚ. V tejto práci je stanovená nasledujúca hypotéza: „Ochrana spotrebiteľa svedčí podpore jednotného digitálneho trhu EÚ.“
Práca je rozdelená na tri časti – obecnú časť, zvláštnu časť a časť de lege ferenda.
V prvej teoretickej časti sa práca venuje všeobecným otázkam a vymedzeniu kľúčových pojmov ako internet, elektronické obchodovanie, medzinárodné právo procesné, slabšia strana, spotrebiteľ, právomoc, príslušnosť či domicil a ďalšie súvisiace pojmy a ich špecifiká predovšetkým v prítomnosti medzinárodného rozmeru.
Následne sú rozobrané relevantné právne predpisy dopadajúce na túto problematiku na vnútroštátnej, únijnej a medzinárodnej rovine.
Jadrom práce je druhá zvláštna časť, kde sú detailne analyzované jednotlivé články nariadenia Brusel I bis so zreteľom na online B2C zmluvy. Prvá kapitola tejto časti sa venuje štruktúre súdnej príslušnosti v nariadení Brusel I bis, zvláštna pozornosť sa venuje špeciálnej súdnej príslušnosti a analýze aplikačných kritérií spotrebiteľskej ochrany online v procesných režimoch. Posledné dve kapitoly analyzujú situácie, ktoré môžu vo veciach týkajúcich sa súdnej príslušnosti nastať – prvým prípadom je situácia, kedy medzi stranami nedôjde k voľbe súdu dohodou a druhá situácia je, ak k takej dohode dôjde.
Tretia časť sa zaoberá návrhmi de lege ferenda.
Záver potom ponúka zhrnutie a odpoveď na stanovenú hypotézu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of this rigorous thesis is to analyse the specificities of concluding online B2C contracts with a weaker party under the Regulation Brussels I recast. It seeks to answer the question of whether there is a compromise between broader consumer protection and the least possible burden on businesses (especially small and medium-sized enterprises in e-commerce) and the European single market and the EU economy. This thesis sets out the following hypothesis: "Consumer protection demonstrates support for the EU's digital single market."
The work is segmented into three parts – general part, special part and de lege ferenda.
The first part addresses general issues and defines general terms such as of Internet, e-commerce, international procedural law, weaker party, consumer, jurisdiction or domicile and other related terms and their specifics, especially in the presence of an international dimension.
Subsequently, the relevant legislation affecting this issue at the national, Union and international levels is discussed.
The core of the thesis is the second part, where the individual articles of the regulation Brussels I recast are analyzed in detail with regard to online B2C contracts. The first chapter of this part deals with the structure of jurisdiction in the regulation Brussels I recast, with special attention to special jurisdiction and the analysis of application criteria for online consumer protection in procedural regimes. The last two chapters analyze two situations - the first case is a situation where there is no choice of court between the parties by agreement and the second situation is if such an agreement is concluded.
The third part deals with de lege ferenda proposals.
The conclusion then offers a summary and the answer to the established hypothesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK