Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkušenosti homosexuálních učitelů a učitelek na českých základních školách
Název práce v češtině: Zkušenosti homosexuálních učitelů a učitelek na českých základních školách
Název v anglickém jazyce: Expiriences of male and female LGB teachers at Czech primary schools
Klíčová slova: LGBT, homosexuál, pedagog, učitel, vzdělávání, coming out, sexuální orientace, postavení homosexuálního učitele
Klíčová slova anglicky: LGBT, homosexual, educator, teacher, education, coming out, sexual orientation, social status of homosexual educator
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.01.2021
Datum zadání: 10.01.2021
Datum a čas obhajoby: 09.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Anna Vozková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ačkoliv se zdá, že je česká společnost k homosexuálům (na rozdíl od jiných států střední a východní Evropy) poměrně tolerantní, stále existují profesní oblasti, kde může homosexuální orientace jedince vzbuzovat problémy a kontroverze. Jednou z těchto oblastí je právě profesní oblast vzdělávání. Moje bakalářská práce se bude zabývat zkušenostmi, problémy, dilematy a pocity, homosexuálně orientovaných učitelů a učitelek na českých základních školách. Praktická část bude tvořena rozhovory s několika homosexuálně orientovanými pedagogy a jejich následnou analýzou, jenž bude mít za cíl zmapovat zkušenosti, situaci, postavení, problémy a pocity homosexuálně orientovaných učitelů a učitelek na základních školách. Teoretická část bude věnovat problematice vnímání a přijímání homosexuality v Českých zemích v historickém kontextu a problematice homofobie v současné společnosti – především pak ve školách a problematikou soukromí u pedagogů.
Seznam odborné literatury
DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada, 2009. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2863-6,
FAFEJTA, Martin. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Ve Věrovanech: Jan Piszkiewicz, 2004. ISBN 80-86768-06-6
JANOŠOVÁ, Pavlína. Homosexualita v názorech současné společnosti. V Praze: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-954-5
MÜLLER, Anne. Situation schwuler Lehrer. 1. Auflage. Berlin: ePubli, GmbH Berlin, 2011. ISBN 978-3-8442-0089-8.
České školy pod lupou: výzkum homofobie a transfobie na školách: Czech schools through the looking glass: national research on homophobia and transphobia. Praha: Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, 2016. Výzkumné zprávy (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu). ISBN 978-80-88175-03-2.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Although it seems that the Czech society is quite broad-minded to homosexuals (unlike other countries in central and eastern Europe), there are still some professions, in which homosexuality can cause some problems and controversy. One of these professions is an educator. My Bachelor's study will be focused on the experiences, problems, dilemmas, and feelings of male and female homosexual teachers at Czech primary schools. The practical part of my study consists of interviews with several homosexual educators and of analysis of those interviews, which will map experiences, status, situations, problems, and feelings of homosexual educators in the Czech Republic. The theoretical part will pursue the issues of accepting homosexuality in a historical context, issues with homophobia in present society – mostly at schools, and issues of privacy of the teachers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK