Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Суржик у сучасній українській літературі та проблематика його перекладу
Název práce v jazyce práce (ukrajinština): Суржик у сучасній українській літературі та проблематика його перекладу
Název práce v češtině: Suržyk v současné ukrajinské literatuře a problematika jeho překladu
Název v anglickém jazyce: Surzhyk in Contemporary Ukrainian Literature and the Difficulties with its Translation
Klíčová slova: současná ukrajinská literatura|suržyk|ukrajinsko-ruská smíšená řeč|překlad suržyku
Klíčová slova anglicky: contemporary Ukrainian literature|surzhyk|Ukrainian-Russian mixed language|translation of surzhyk
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: ukrajinština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.01.2021
Datum zadání: 11.01.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.02.2021
Datum a čas obhajoby: 26.01.2022 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce je zaměřena na výzkum funkcí suržyku v současné ukrajinské literatuře a navazuje tím na disertační práci Literární suržyk: obrysy literární vícejazyčnosti Alexeje Sevruka. Rozšíření bude spočívat v podrobnějším zaměření na rozbor jednotlivých uměleckých děl a na funkci suržyku. Teoretická část práce se zaměří na definici suržyku, jeho genezi a využití v literatuře. Zvláštní pozornost bude věnována tomu, jak se použití i pojetí suržyku mění v posledních letech. Cílem práce je na základě vybraných děl současných ukrajinských spisovatelů vymezit funkci suržyku v uměleckém textu. Pro tuto práci byla zvolena díla autorů: Artema Čapaje, Ljubka Dereše, Ljuby Klymenkové, Artema Čecha, Oleksije Čupy a dalších. Zvolení autoři zastupují různé generace a pochází z různých částí Ukrajiny, což umožní zkoumat suržyk v různých typech textů a rozšířit tak typologii jeho využití. Těžiště diplomové práce tvoří rozbor pasáží textů, ve kterých se suržyk vyskytuje a také navržení vlastních variant překladu vybraných suržykizmů.
Seznam odborné literatury
1. АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ, Борис. Як ми говоримо. 5. vydání. Київ: Книга, 2010, 252 s. ISBN 978-966-8314-45-2.
2. БУЗЬКО, Світлана. Українсько-російський мовний суржик у текстах сучасної української прози (функціонально-стилістичний аспект). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [online]. 2011(7), 283-287 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2011_7_65.
3. ВРУБЛЕВСЬКА, Галина. Суржик як мовна характеристика персонажа в сучасній українській мові. Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем [online]. 2002, (9), 153-156 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2002_9_33
4. ДЗЮБИШИНА-МЕЛЬНИК, Наталія. Суржик і суржикізми: стилістичні ресурси. Наукові записки НаУКМА [online]. 2010, (111), 16-20 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/3717
5. МАСЕНКО, Лариса. Суржик : між мовою і язиком. 2. vydání. Київ: Києво-Могилянська академія, 2019, 229 s. ISBN 978-966-518-759-2.
6. МАСЕНКО, Лариса. Суржик у сучасній художній літературі. Дивослово [online]. 2011, (4), 25-30 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16614
7. МОНАХОВА, Тетяна. Постмодерністський кітч у лінгвістиці. Дослідження з лексикології і граматики української мови [online]. 2013, (13), 74-81 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dlgum_2013_13_11
8. КОРОЛЬОВА, Валерія. Суржик у мовленні персонажів сучасної української драми. Український смисл [online]. 2016, , 3-12 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usmysl_2016_2016_3
9. СЕРБЕНСЬКА, Олександра. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. 3. vydání. Львів: Апріорі, 2017, 304 s. ISBN 978-617-629-404-7.
10. SEVRUK, Alexej. Literární suržyk: obrysy literární vícejazyčnosti [online]. Univerzita Karlova, 2018 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/104046/. Disertace. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK